Den kulturelle møteplassen på Fagermoen er foreslått ferdigstilt som planlagt. (Foto: BGM Arkitekter)

Budsjettforslaget: Konsekvenser for Søgne og Songdalen

  Jon Aamodt
  02. nov. 2019
  09:03
Kommunedirektør Camilla Dunsæd har lagt sitt første budsjett og økonomiplan for nye Kristiansand. N247 har trukket fram noen punkter som berører Søgne og Songdalen i det forslaget som nå foreligger før politikerne i det nye bystyret skal gå gjennom og prioritere og komme med sine endringer. 

Songdalen
Kommunestyret i Songdalen har tidligere avsatt 20 millioner kroner til ny kaldhall på Hortemo. Administrasjonen i Songdalen har tidligere konkludert med at dette beløpet ikke er tilstrekkelig til å realisere prosjektet, en konklusjon som bestrides av det lokale idrettslaget. 

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for nye Kristiansand blir det foreslått oppstart av arbeidet i 2021, og det er lagt inn 15 millioner kroner til prosjektet. 

Ombygging av den gamle gymsalen på Fagermoen til en kulturell møteplass videreføres, og det er satt av 49,3 millioner kroner til prosjektet som er beregnet å stå ferdig i 2021. 

Nytt næringsbygg Nodeland for dokumentsenter
Når Bane Nor Eiendom bygger nytt stasjonsbygg på Nodeland stasjon, har kommunen forpliktet seg til å leie lokaler her. Det legges nå opp til at kommunens dokumentsenter flytter til Nodeland i første omgang til leide lokaler. Når det nye stasjonsbygget etter planen står ferdig ved årsskifte t 2020-2021, skal dokumentsenteret og ansatte i hjemmetjenesten flytte inn i lokalene kommunen har forpliktet seg til å leie. 

Ombygging familiens hus, vest
Familiens Hus Vest skal ta i bruk lokaler i dagens rådhus på  Nodeland. Det settes av 6,7 millioner kroner til ombygging av eksisterende lokaler for de nye tjenestene som skal inn her. 

Fra tidligere er det planlagt 16 nye dagaktivitetsplasser på Nodeland for personer med demens. Kommunedirektøren foreslår at denne etableringen utsettes fra 2020 til 2021 grunnet en utfordrende økonomisk situasjon. 

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse

Som tidligere omtalt, vil kommunedirektøren utsette bygging av ny barneskole på Vollan i to år. 

Søgne
Bygging av nytt skole- og idrettssenter er planlagt igangsatt om kort tid. Første byggetrinn har plass til 320 elever i ungdomsskolen, og det er lagt inn midler til dette i økonomiplanen med beregnet ferdigstillelse i 2022.

Allerede høsten 2019 starter arbeidet med 64 nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning på Nymoen, like ved dagens omsorgssenter. Her er det beregnet plass til 50 dagaktivitetsplasser, og dette er en kapasitetsøkning på 30 plasser.  Ferdigstilling her er beregnet til høsten 2021. Dette prosjektet er beregnet å koste 285 millioner kroner.

Samtidig er det lagt inn 14 millioner til en utvidelse av Lundeveien avlastning med syv til åtte nye rom.

Uterom ved skoler og barnehager
Søgne kommune har tidligere bevilget midler til opprusting av uteområder ved skoler og barnehager. I forslaget til ny økonomiplan er det lagt inn 7,95 millioner kroner i 2020 og 2021 til å fullføre tiltak ved Åros og Torvmoen barnehager. I tilknytting til nytt skolesenter på Tangvall, er det lagt inn 9,3 millioner kroner til uteområdene. 

Rimeligere
Harmonisering viser seg i flere tilfeller å bety dyrere tjenester, men de som leier kommunal båtplass i Søgne kan se fram til reduksjon i leieprisen. Prisene i Søgne har fram til nå vært høyere enn i de kommunale båthavnene i Kristiansand, og harmoniseringen betyr at prisene i Søgne nå reduseres. 

Vil øke bemanning på Søgne gamle prestegård
Forslaget til økonomiplan kan tyde på at kommunedirektøren vil satse ytterligere på det 20 år gamle kultursenteret på Søgne gamle prestegård. Av saksfremlegget til bystyret fremgår at den faste bemanningen på Søgne gamle prestegård skal økes. (Foto: Jon Aamodt).

Elevavgift og leiepriser
Da fellesnemnda tidligere behandlet kulturdirektørens forslag til nye satser for elever ved kulturskolen, ble forslaget sendt tilbake til administrasjonen med et ønske om å revurdere de økninger som var foreslått. I økonomiplanen er det ikke spesifisert hvilke priser den nye kommunen skal operere med. Dette vil komme til behandling som separat sak senere. 

Det er tidligere kommet klare politiske signaler om at lag og foreninger i størst mulig grad skal slippe å betale for lån og leie av kommunale lokaler og anlegg. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å foreslå dette nå, og det er nå opp til politikerne i det nye bystyret å vise om de står ved tidligere fagre ord til kommunens mange frivillige når budsjettet for 2020 skal salderes.

Kommunedirektøren vil sette av 15 millioner kroner til en ny kaldhall på Hortemo. (Foto: GIL/Hallsystemer AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no