Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at skolesenteret på Tangvall sambygges og ferdigstilles til skolestart 2023. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Fylkesrådmannen foreslår sambygging av skolesenteret

  Nicolai Prebensen
  21. mai 2020
  18:29
26. mai behandler Hovedutvalg for utdanning og kompetanse fylkesrådmann Tine Sundtofts forslag til byggingen av skolesenteret på Tangvall.

I forslaget heter det at skolesenteret foreslås å ferdigstilles til skolestart 2023, «Fremdriftalternativ 2». Dette gjelder begge skolene med fellesanlegg og uteareal. «Fremdriftsalternativ 1» beskriver ferdigstillelse av ungdomsskolen til skolestart i 2022, og videregående skole i 2024.


Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

«Etter at partene konkluderte med å ville realisere sine respektive planer om ny ungdomsskole og videregående skole i et felles senter, har samarbeidet gradvis blitt mer forpliktende.

Forprosjektet som nå legges fram viser et skolesenter med mange fellesarealer og felles tekniske anlegg. Dette gir mange muligheter for fleksibel bruk og hensiktsmessige driftsløsninger. På den annen side er byggene så integrert i hverandre at det ene ikke kan fungere uten det andre slik det nå er prosjektert. Dette innebærer at dersom den ene av partene ikke skulle ønske å vedta bygging så må et nytt bygg prosjekteres», skriver fylkesrådmannen i saksfremlegget.

928,1 millioner
Skoleprosjektet har en kostnadsramme på 928,1 millioner kroner ved felles oppstart i 2023, hvor Kristiansand kommune bevilger 461,6 millioner kroner og Agder fylkeskommune 466,5.

I saksfremstillingen står det videre at etter at forprosjektet ble ferdigstilt i mars 2020 tok kommunedirektøren opp spørsmålet om fylkeskommunen bør dekke en andel av flyttekostnaden til friidrettsstadion og tilhørende anlegg og erstatning for klubbhuset til Søgne IL og Søgne fotballklubb.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Skolesenteret sett fra sørøst. (Illustrasjon: Filter/Arkitekter)

«Samlet flyttekostnad er iht. opplysninger fra Kristiansand kommune beregnet til 46,6 mill. kroner inkl. mva. Dette spørsmålet ble også reist av Søgne kommune i sin tid og ble avklart i avtalen som er datert 27.11.2019. Avtalen er vedlagt saken. Fylkesrådmannen forholder seg til denne avtalen og bemerker at Agder fylkeskommune har bidratt med 20 mill. kroner til kjøp av tomt for den videregående skolen, 50 % av rivekostnadene for dagens ungdomsskole, samt hele beløpet inntil 9 mill. kroner til rekkefølgekrav for etablering av ny kryssløsning mellom Tangvallveien og Hølleveien. Utover dette forholder fylkesrådmannen seg til signert politisk avtale av 27.11.2019, skriver fylkesrådmannen videre.


Etter vedtak i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har behandlet forslaget til nytt skolesenter på Tangvall skal fylkesutvalget behandle saken 2. juni og endelig vedtak fattes i fylkestinget 16. juni.

Det er BRG som har fått totalentreprisen i prosjektet. Styringsgruppa har per i dag ikke tatt stilling til navn på skolene. Foreløpig benevnes skolesenteret som «Nytt skolesenter på Tangvall».

Utomhusplanen til skolesenetert på Tangvall. (Foto: Filter/Arkitekter)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no