Avdelingslederne Lillie Marlen Bergstøl (t.v.) og Zeljka Matic på plass i nye lokaler på Kleplandstunet i juni 2021 (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

- God trivsel og svært få klager

  Jon Aamodt
  18. jan 2022
  12:37
- Et mål for hjemmetjenesten er at vi hele tiden leverer gode tjenester til innbyggere slik at de opplever trygghet og mottar tjenester med høy kvalitet. Det er enda kort tid etter en sammenslåing, men vi ser at avdelingen er mindre sårbar og fleksibiliteten er stor. Avdelingen håndterer svingninger i volumet i tjenesten på en mer effektiv måte. Det har vært særdeles viktig nå under pandemien hvor fravær har vært høyere enn normalt, sier kommunalsjef hjemmetjenester og rehabilitering, Mette Brevigh Nilsen til N247. 

Avdelingen kommunalsjefen sikter til er hjemmetjenesten i Songdalen som i juni 2021 ble samorganisert med hjemmetjenesten i Søgne øst da de to tidligere avdelingene ble slått sammen til en avdeling. Sammen med Søgne vest flyttet den nye avdelingen på samme tidspunkt inn i nye flotte lokaler på Kleplandstunet. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Det var mye skepsis fra mange hold i forkant av sammenslåingen, og vi har spurt hvilke erfaringer avdelingen har gjort seg syv måneder etter at endringene ble satt ut i livet. 

Ugyldig vedtak
Noe av bakgrunnen for spørsmålet ligger i den politiske behandlingen av et innbyggerinitiativ som kom opp samtidig med at organisatoriske endringer i hjemmetjenesten var under planlegging. I bystyrets møte i juni 2021 ble det vedtatt å ikke realitetsbehandle innbyggerinitiativer med den begrunnelse at tilsvarende sak allerede var behandlet i inneværende bystyreperiode. Fire bystyrerepresentanter ba statsforvalteren gjennomføre en lovlighetskontroll av vedtaket, og statsforvalteren konkluderte i desember 2021 med at bystyrets vedtak er ugyldig. 

Dermed ligger det an til at saken får en ny runde i bystyret, og politikerne må da realitetsbehandle innbyggerinitiativet som ble sendt inn. Administrasjonens disposisjoner ble vurdert av kommunens helseutvalg før tiltaket ble gjennomført, og med bystyrets tidligere konklusjoner i budsjettsammenheng virker det ikke å være et politisk flertall for å overstyre administrasjonens allerede gjennomførte endringer. 

- God trivsel
- Det vil alltid være noen overganger når to avdelinger slår seg sammen. Ansatte skal bli kjent,  kulturer skal bygges og rutiner og arbeidsprosesser skal tilpasses. Det tar tid, og alt gikk ikke på skinner i starten, men det jobbes kontinuerlig med tilpasning og forbedringsarbeid.  I dag ser vi at avdelingen fungerer godt, og nødvendige tilpasninger er gjennomført. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
81 medarbeidere som server kommunens hjemmetjenester i lokalområdene Søgne og Songdalen har i dag tilhold i moderne lokaler på Kleplandstunet som ble tatt i bruk sommeren 2021. (Arkivfoto: Jon Aamodt). 

- Så vil det alltid være ulike moment som må jobbes videre med. Hjemmetjenesten er en dynamisk avdeling som hele tiden må tilpasses. Vi opplever at tjenesten svinger i volum og i hvilken type kompetanse som er nødvendig for å ivareta brukernes behov. Nå har vi hatt en situasjon med pandemi og i perioder stort fravær. I tillegg har tilgang på vikarer og rekruttering av nye medarbeidere spisset seg til. Tjenesten må være fleksibel og benytte ressurser på en god måte for å sikre at bruker får god oppfølging. Ansatte strekker seg langt, er fleksible og gjør en fantastisk innsats hver eneste dag, sier Nilsen. 

Hun sier videre at de ansatte gir tilbakemelding på god trivsel og at de har det bra på jobb. Det er gjennomført et planlagt tilsyn fra Arbeidstilsynet i desember 2021 som bekrefter dette. Lokalt verneombud og tillitsvalgt nevner at det har vært krevende runder for ansatte med den lange prosessen samlokaliseringen har tatt. De ønsker nå ro for å kunne fokusere mest mulig på arbeid med brukere.

- Svært få klager
Kommunalsjefen forteller videre at tjenesten har fått flere tilbakemeldinger fra brukere og pårørende som er godt fornøyde etter fjorårets endringer og sammenslåing. 

- Vi ønsker hele tiden å levere gode tjenester, men det er vanskelig å gjøre alle helt fornøyd til alle tider. Brukere som tidligere fikk tjenestene fra Songdalen kommune vil nok ha opplevd endringer. Dette er likevel ikke en konsekvens av sammenslåingen av avdelingene, men handler mer om politisk vedtatte endringer i modellen for forvaltning og finansiering (ISF) ved kommunesammenslåing. Alle brukere får levert de tjenester som brukerens behov tilsier og som forvaltning har fattet vedtak om. Oppstår endring i behov, endres og tilpasses tjenestene deretter og kan føre til mer eller mindre oppfølging. Uavhengig av hvor du bor så er tildelingspraksis lik i hele kommunen. Det er grunnleggende i ISF-modellen, sier Nilsen. 

Med tanke på at brukerne ikke skal oppleve unødige endringer i personell som kommer på hjemmebesøk, sier kommunalsjefen at kontinuitet er et viktig moment samtidig som kompetanse hos ansatte må benyttes riktig til de oppdrag som skal utføres. Hun sier videre at denne kontinuiteten blir naturlig nok også påvirket av stort fravær som tjenesten har og har har hatt under pandemien.

- Erfaringen viser også at vi mottar svært få klager, men vi ønsker helt klart å få tilbakemeldinger fra brukere eller pårørende der det er spørsmål til de tjenester som vi leverer, sier Nilsen. 

Nye flotte lokaler på Kleplandstunet
Hjemmetjenestens avdelinger for Søgne øst/Songdalen med 37 ansatte  og Søgne vest med 41 ansatte flyttet i juni 2021 inn i nye lokaler på Kleplandstunet. De to avdelingene med til sammen 81 medarbeidere dekker kommunens hjemmetjenester i de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen. 

(Arkivfoto fra Kleplandstunet i Søgne: Jon Aamodt).
Sist oppdatert 18.01.2022 klokken 12:37 av Nicolai Prebensen

Kommunalsjef Mette B. Nilsen forteller at tjenesten har fått flere tilbakemeldinger fra brukere og pårørende som er godt fornøyde etter fjorårets endringer og sammenslåing. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no