Jarle Danielsen fikk beskjed om å søke om godkjenning av mer enn 40 år gamle brygger. Søknaden ble avslått, men Danielsen er fast bestemt på å sende inn klage snarest mulig. Kommunens administrasjon har konkludert med at brygga like bak Danielsen er fra før 1965, men den kan han ikke benytte da den disponeres av en annen eiendom har har tinglyst rett til båtfeste her. (Foto: Jon Aamodt)

- Brygger må nesten ligge ved vannkanten

  Jon Aamodt
  30. jan 2023
  21:58
Da Jarle Danielsen kjøpte eiendommen ved Lundeelva i 2019 var det flere brygger langs grensen ut mot Lundeelva i vest. Den ene bryggen disponeres av beboere ved en annen eiendom, som har tinglyst rettighet til båtfeste på strekningen Danielsen har kjøpt. Tre øvrige brygger var nærmest ikke synlige der de lå godt nedgrodd av gress og siv, mens den sydligste bryggen var en gammel steinbrygge som har vært i bruk til båtfeste i en mannsalder. 

Etter anbefaling fra kommunens administrasjonen vedtok politikerne i januar 2023 med knappest mulig flertall at Danielsen ikke får beholde bryggene sine. Med unntak av bryggen som ikke disponeres av grunneier Danielsen selv, er de fire øvrige å anse som ulovlig oppført. 

Saken om Danielsens brygger er tatt til behandling i kommunen etter at det i 2019 ble mottatt tips om en ulovlig oppførte brygge. Da kommunens representanter befarte eiendommen kom de til at ingen av bryggene var søkt om. Senere er det konkludert med at bryggen med tinglyste rettigheter kan være oppført tidligere enn 1965 og dermed unntatt søknadsplikt. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Rimelig sjokkert
Danielsen sier til N247 at han aldri har hatt grunn til å anta at det skulle være ugler i mosen eller begått ulovligheter ved etablering av brygger som har eksistert i flere tiår. At kommunens folk undersøker saker når de får tips om mulige ulovligheter har han forståelse for, men han føler seg i dag temmelig overkjørt i deler av saksbehandlingen som har foregått etter befaringen i 2022. 

- Jeg blir rimelig sjokkert av mye det som har skjedd i ettertid og hvor lite dokumentert enkelte påstander har vært. Som privatperson har jeg heller ikke den kompetansen og de ressurser som maskineriet i kommuneadministrasjonen rår over. Med god hjelp har jeg likevel klart å finne frem dokumentasjon som jeg regner med vil bli tatt hensyn til når jeg kommer til å klage på avgjørelsen, sier han. 

- Mye eldre enn påstått
Danielsen viser blant annet til en uttalelse Parkvesenet har lagt ved saken som var til politisk behandling. Vedlegget inneholder to luftbilder av den aktuelle strekningen i elva. På et bildet fra 2021 er samtlige fem brygger godt synlige. I teksten til et tilsvarende bilde tatt i 2019 skrives at bildet viser én brygge på eiendommen og kantvegetasjon langs vassdraget. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Her er det noen som ikke har sett godt nok på bildene. Kanten på de to øverste bryggene er ganske godt synlige også på dette bildet, nummer tre er litt vanskeligere å få øye på. Disse bryggene er etter det jeg har funnet ut bygd en gang på 1980-tallet og rundt 45 år gamle nå, utdyper Danielsen. (Bilde fra saksfremstilling til by- og stedsutvalget).

- Tenker også på sikkerheten
At bryggene i dag er lettere å oppdage på et luftfoto har i følge grunneieren den enkle forklaring at han har klippet ned gress og vekster i det igjengrodde terrenget rundt bryggene. Oppå steinbrygga har han lagt en stokk og en smal trebrygge. 

- Det handler i første rekke om sikkerheten, skal du ombord eller iland fra båt her er sikkerheten for alle viktig å ta hensyn til. I andre sammenhenger får folk som bygger noe påpakning for at det ikke er universell utforming og tilgjengelig for rullestolbrukere, mens her får vi refs for å ivareta sikkerheten. Det er ikke lett å bli klok på byråkratiet for vanlige folk, påpeker Danielsen videre. 

Han viser også til statistikk fra Redningsselskapet som peker på at av 88 personer som druknet i Norge i 2022, var det hele 32 som omkom etter fall fra land. 

Inviterer politikerne på befaring
Når Danielsen sender sin klage på vedtaket som er fattet vil han i tillegg til å dokumentere feil i administrasjonens saksbehandling også innstendig oppfordre politikerne i by- og stedsutvalget til å komme på befaring.

- Hadde de tatt turen ut før de behandlet saken, tror jeg de fleste ville forstått at bryggene verken er av nyere dato og heller ikke til skade for naturen på land eller ute i elva. Det er ikke gjort inngrep i kantvegetasjon eller tiltak som påvirker livet i vannet. 

- Parkvesenet viser også til vannressurslovens paragraf 11 om å opprettholde kantvegetasjon, men her står det jo også at regelen ikke gjelder for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. Nå har vi som sagt i veldig liten grad endret på kantvegetasjonen, men det lille som er gjort er nettopp for å få en sikker og trygg tilgang til vassdraget, og brygger kan vi jo ikke bygge et annet sted på eiendommen akkurat. De må jo ligge ved vannkanten, avslutter Jarle Danielsen. 

Brygga øverst på eiendommen etter at Danielsen har fjernet vegetasjon og restaurert opprinnelig brebrygge. (Foto: Nicolai Prebensen)

Bilde tatt før Danielsen ryddet området rundt de godt skjulte bryggene hvor kantvegetasjonen fremstår godt synlig langs elvekanten. (Foto: Privat)
Annonse