- Det blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Janne Slotte, prosjektleder for heltidsprosjektet i Songdalen kommune. (Foto: Nicolai Prebensen)

Songdalen først ute

  Ivar Eidsaa
  30. des. 2014
  15.49
- Det er gøy å kunne være først ute i landet med et tilbud som sikrer ekstra helgegodtgjørelse til de som ønsker å jobbe hyppigere enn 3. hver helg. Det sier helse- og omsorgssjef Margun Øhrn i Songdalen kommune.

- Heltidsprosjektet sikrer at vi kan gi et bedre tilbud til brukerne som får færre ansatte å forholde seg til, og det sikrer at vi får vaktplanene og bemanningen til å gå opp. Dette er veien å gå for å sikre at vi på sikt har den bemanningen som er nødvendig for å møte eldrebølgen på en god måte, sier Janne Slotte, prosjektleder for heltidsprosjektet i Songdalen kommune.

-Det blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier hun.

Spekter-trappen
- Sykehusene i Norge har i noen tid hatt et program (Spekter-trappen) for å redusere deltidsstillingene og øke stillingsbrøkene, gjerne til fulle heltidsstillinger. Songdalen er den første kommunen i landet som innfører Spektermodellen, fortsetter Slotte.

- I det siste kommunestyremøte før jul vedtok politikerne å følge opp satsingen da de bevilget 400.000 kroner til tiltaket. Den summen gjør at de som vil jobbe mer enn tredje hver helg, får økt helgegodtgjørelsen med 40-60 prosent, sier Slotte, som berømmer politikerne for å ha vært godt fremover lent for å møte de utfordringene pleie- og omsorgs enheten har med å få vaktplanene og bemanningen i helgene til å gå opp.

- Vi har flere ansatte som har valgt å jobbe mer enn tredje hver helg for å få økt stillingsbrøken, sier hun.

Mye er blitt gjort
Utfordringen med å redusere antall deltidsstillinger og øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse har pågått i noen år.

Songdalen kommune har i lengre tid vært med i programmet «Saman om ein betre kommune». Programmet støtter utprøving av lokale tiltak som søker å løse kommunens utfordringer med å redusere omfanget av små stillinger og uønsket deltid og i stedet etablere flere hele stillinger og større deltidsstillinger.
 
Mye er blitt gjort for å nå disse målene. Resultatet er blitt at antall deltidsstillinger er blitt redusert og heltidsstillinger økt.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Prosjektleder Janne Slotte.

Har fått mye ros
- Vi har som mål og skape en heltidskultur og øke gjennomsnittlig stilling til 75 prosent innen utgangen av 2015. I 2014 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 70 prosent. I prosjektperioden skal vi prøve ut og sette i gang ulike tiltak og arbeidstidsordninger. Målet er at vi skal komme frem til tiltak som kan videreføres etter at prosjektperioden er over, sier Slotte.

Songdalen har fått mye ros for den offensive holdningen kommunen har lagt til grunn i arbeidet. Særlig i forhold til forankring og det gode trepartssamarbeidet, er kommunen blitt trukket frem som en foregangskommune, mye fordi politikerne har sett utfordringene og har spilt på lag.

- Fordelen med å få redusert antall deltidsstillinger og øke stillingsbrøkene er mange, sier Slotte.

- Det handler blant annet om å hente ut den arbeidskraftreserven vi har ved at de som ønsker det, kan få større stillinger, legger hun til.

Helse- og omsorgsenheten hadde i april i år 8,91 årsverk i skjult arbeidskraftreserve, i 2013 var andelen 14,33 årsverk. Det er totalt 31 personer som arbeider ufrivillig deltid, dette er en nedgang på 18 personer fra 2013.

Økte rammer
Politikerne økte i 2014 rammen til enheten for å kunne ta i bruk ubunden tid. Dette har gitt resultater. 27,5 prosent av enhetens ansatte jobber i 100 prosent stilling, dette er en økning på 2,5 prosent fra 2013.

Målet i prosjektperioden er en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 75 prosent innen utgangen av 2015. Politikerne har høsten 2014 vedtatt at det i hovedsak skal ansettes i 100 prosentsstillinger. For å komme i mål med den ambisjonen, må det satses videre og prioriteres i enhetens kommende budsjetter.

- Ansatte har vært svært fleksible i forhold til det å øke helgehyppigheten for å få høyere stilling, årsaken til dette er at de trenger en stillingsstørrelse det går an å leve av, sier Slotte.

- Motivasjonen og samarbeidet på alle nivå fungerer veldig godt, og det skal bli spennende å se hvordan vi ender ut nå som Spektermodellen innføres fra og med 1. januar, avslutter hun.
Sist oppdatert 30.12.2014 klokken 16.11 av Nicolai Prebensen

Songdalen er først ute i landet med heltidsprosjektet. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no