I rådmannens forslag til detaljregulering er fotballbanen flyttet inn mot dagens E39. I alternativ A0 er banen beholdt på nåværende plass mens bygningene er trukket vestover. (Foto: Asplan Viak)

Skolesenteret: Vil utvide areal for å imøtekomme idretten

  Jon Aamodt
  19. sept. 2018
  15:01
Medlemmene i plan- og miljøutvalget viste stor vilje til å imøtekomme idrettens krav om opprettholdelse av dagens idrettsanlegg da detaljreguleringsplanen for nytt skolesenter ble diskutert i utvalget onsdag. Idrettsbaner, uteareal, og plassering av bygninger ble debattert i ulike varianter, samtidig som hele utvalget ikke ønsker å forkludre fremdriften i skoleutbyggingen.

Vedtak:
  • Rådmannenens forslag legges ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg: Utvalget ber rådmannen starte utredning av tilleggstomt i nærhet av skolesenteret. Denne skal erstatte de idrettsanleggene som går tapt.
  • Det utarbeides et forslag basert på alternativ A0 som legges ut som et alternativ i høringen.
Disse to punktene ble fremmet som et fellesforslag etter en lengre debatt i plan- og miljøutvalget onsdag. 

Politikerne hadde på forhånd hatt besøk av idrettens representanter og utviste stor iver i å finne akseptable løsninger som ikke medførte utsettelse av planen.

Ingen B-skole
Fra fylket er det tidligere vektlagt at man ønsker en sentrumsnær skole av frykt for at dersom skolen ikke blir attraktiv, kan den lett bli oppfattet som en B-skole. En flytting av skolen 80 meter mot vest for å beholde dagens idrettsanlegg, ble fremhevet som et godt alternativ, og et flertall av utvalgsmedlemmene ser ikke at en marginal forskyvning mot vest kan være avgjørende for skolens framtidige renomè.

Utvalget er også av den oppfatning at en utvidelse av planområdet kan være nødvendig for å få plass til alle aktiviteter som ønskes plassert samlet innenfor  området. 

Arbeiderpartiets Knut Henriksen ønsket ikke å endre noe på den planen som skal ut til høring. For å imøtekomme idretten ville han parallelt, men i en egen sak starte regulering til idrettsanlegg som går tapt. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Helge Reisvoll (H) ønsket å fremme et tidligere forslag kalt alternativ A0 hvor dagens idrettsbane beholdes og skolebyggene flyttes mot vest. Dette alternativet inneholder ikke tilstrekkelig utearealer til skolene, men Reisvoll mente dette kan løses ved å flytte på andre elementer og ta svømmehallen ut av det regulerte området. 

Alle må ivaretas
Barn og unges representant Yngvild Grummedal presiserte at skolegården er viktig i et kriminalitetsforebyggende arbeid. Hun håpet at ikke skolegård og idrettsanlegg skule gå på bekostning av hverandre da begge deler er viktig for barn og unge. 

Flere alternative rokeringer og utvidelser av planområdet ble kastet opp i luften i løpet av debatten før utvalget til slutt kom til enighet om et fellesforslaget som deretter ble enstemmig vedtatt.  

Vedtaket innebærer at administrasjonen innen kort tid må tilpasse tidligere alternativer ved å utvide det totale arealet for reguleringsplanen slik at den kan romme alle funksjoner som må ligge i umiddelbar nærhet til de to skolene og idrettsanleggene. Parallelt med dette må administrasjonen se på alternativ regulering for å ivareta de idrettsanlegg som faller bort dersom politikerne i siste instans vedtar rådmannens forslag til utbygging. 
Sist oppdatert 20.09.2018 klokken 08:46 av Jon Aamodt

Intense forhandlinger før utvalget enes om et fellesforslag. Foran podiet Bernt Daland (FrP), Helge Reisvoll (H), Knut Henriksen (Ap) til venste i bildet Erik Lindås (V) og helt foran til høyre utvalgets sekretær Ada Elise Nygård. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no