Fv: Fagleder for plan Vibeke Wold Sunde i Søgne, kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen og prosjektleder Christina Rasmussen i Kristiansand kommune organiserer workshops i rådhusene for studenter og planleggere fra hele verden. (Foto: Ragna Marie Henden)

Byplanlegging og lapskaus for nye Kristiansand

  Nicolai Prebensen
  20. sept. 2018
  14:52
Mellom  24. og 28. september har Kvadraturen, Nodeland og Tangvall besøk av 18 unge planleggere fra hele verden og 60 studenter fra universitet på Aas (NMBU). Gjennom en ukes workshop skal de komme med nye perspektiver, banebrytende idéer og inspirasjon om vår fremtid i den nye kommunen.

- Onsdag 26. september mellom klokken 16.00-18.00, vil det i gymsalen bak Songdalen rådhus være åpent hus med planleggere, studenter, innbyggere, med innlegg og lapskaus, skriver Ragna Marie Henden i Kristiansand kommune i en epost til N247 torsdag.

- En pulserende samlingsplass for alle som ønsker å snakke og drømme om hvordan framtida vår i nye Kristiansand kan se ut. På menyen står deilig lapskaus, fortsetter hun og beskriver innholdet i det åpne møtet:

«Nye Kristiansand – hva betyr det for meg som bor her eller jobber der? Hvordan kan dagens tre kommunesentra videreutvikle seg sammen, og hvilke lokale kvaliteter må vi holde på?

Hva identifiserer jeg med Tangvall, Nodeland og Kvadraturen?

Stedene vi bor, oppholder oss og jobber på er ikke bare byplanleggeres verk. Det handler om innbyggeres og brukeres hverdag, opplevelser, identitet og drømmer!

På Urban Lounge kan du slå en prat med unge internasjonale planleggere og masterstudenter fra NMBU i et uformelt arena, dele dine drømmer om hvordan Kristiansand skal bli i framtida, og kanskje selv bli inspirert!»

Dette er Cool planning:

Kronikk av Martin Dubbeling 
SAMMEN SKAPER VI NYE KRISTIANSAND

20 unge profesjonelle planleggere fra fire kontinenter og 15 land, og 60 masterstudenter ved NMBU på Ås er i Kristiansand 24.- 28.september for å utforske mulighetene som ligger i etablering av nye Kristiansand. Unge byplanleggere, regionalplanleggere og landskapsarkitekter vil gjøre sitt beste i å analysere og kartlegge utviklingsmuligheter i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det er en ekspertgruppe som kommer med begeistring og nye idéer for en framtidig utvikling av nye Kristiansand. De gleder seg til å møte og utveksle erfaringer og forslag med innbyggerne i nye Kristiansand.

Min erfaring er at hver gang en slik gruppe unge planleggere samles skjer det noe magisk. Selv om de har ulike kulturelle bakgrunner og erfaringer, så har de evnen til å kaste seg ut i oppgaven og undersøke stedet. De utforsker, diskuterer, skisserer, diskuterer igjen, og på denne måten får frem banebrytende idéer.

De unge planleggerne representerer det globale samfunnet, og byer og samfunn som hele tiden er i endring over hele verden. Vi ser i mange land at måten vi planlegger og styrer byene på endres fra myndighets-styrt til prosess-styrt. Statlige planverktøyer brukes mer selektivt enn før og fokuserer på et mer begrenset utvalg av nasjonale og sektor relaterte interesser, som regjeringen vil ta ansvar for og sikre tydelige resultater. Byer og regioner må ta ansvar for egen utvikling. Lokale myndigheter får delegert et større ansvar, og dette åpner veien for dialog og samarbeid med innbyggere, bedrifter, interessegrupper og andre samfunnsengasjerte organisasjoner, i viktige beslutninger om arealbruk.

Sammen skaper vi nye Kristiansand
De internasjonale unge planleggerne vil arbeide under mottoet «Sammen skaper vi nye Kristiansand», en visjon mot 2030, hvor ambisjonene for nye Kristiansand vil bli beskrevet som en av de «coolest» byene i Nord-Europa.  Det vil si en grønn, trygg og blomstrende by. En by med sirkulær økonomi, og et minimalt forbruk av naturressurser, vann, land og fossil energi. 

Kjernen til denne visjonen inneholder uunngåelige utfordringer mot 2030, og formulerer prinsipper nødvendige for et samarbeid blant alle aktører og berørte involvert i arbeidet med fellesprosjektet nye Kristiansand. Disse prinsippene følger en voksende trend i byplanlegging, som oppfordrer til en form for urban aktivisme: det er mennesker som gir liv til steder og bygg! Hva er byer uten mennesker?

Lokale myndigheters viktigste rolle er derfor å støtte opp om stedsutviklere så de kan oppnå sine ambisjoner og mål. Planleggere og designere kan da ansees som forhandlere mellom etterspørsel og tilbud, og som formidlere mellom muligheter og ressurser.  Når offentlige og private utøvere til tider mangler finansiering for steds- og eiendomsutvikling, er det de individuelle initiativene og små bedrifter som utgjør en nøkkelrolle i å gjenopplive steder, gjenbruke dem midlertidig og videreutvikle de urbane områdene. Dette bidrar med et positiv driv til en ny urban kultur.
«Nordens grønne by»

Min strategi for workshopen med de unge profesjonelle planleggerne, er å få definert rammen der nye Kristiansand kan utvikle seg til å bli en konkurransedyktig «Nordens grønne by». Her følger en rekke utfordringer, som for eksempel hvordan styrke nettverket for kollektivtransport mellom bysentrene, eller sikre overgangen til en energinøytral økonomi og bygningsmasse, og hvordan målrettet arealutvikling kan bidra til et trygt, bærekraftig og robust økosystem. Andre utfordringer kan være å sikre et helsefremmende miljø og stille seg proaktivt til nye teknologier i det bebygde landskapet. Alle disse utfordringene stimulerer og oppfordre oss til å gjøre byer mer livlige, levekraftige, tilgjengelige, bærekraftige og helsefremmende, - og stimulere til lokale initiativer.

Det handler om identitet
En interessant konstatering er at regional og byplanlegging handler om identitet, lokal kultur, og om å identifisere og forsterke regionenes og byenes særegne kvaliteter. Vi, planleggere, kan hjelpe byer og samfunn til å utpeke og fremme tids- og stedbundne identiteter og kvaliteter for å skape nye funksjoner, erfaringer og destinasjoner. For eksempel kan en tidligere havnegodsterminal transformeres til attraktive bolig- og rekreasjonsområde. For å klare det må vi finne og definere fremtidens fortellinger og opplevelser. Vi må også involvere partnere i utviklingen av arealstrategier og i stedsutviklingsprosesser. Jeg er spent og nysgjerrig på å se hva de unge profesjonelle planleggerne tenker om nye Kristiansand.

ISOCARP
Unge profesjonelle planleggeres workshop (young planning professionals workshop) organiseres av ISOCARP, International Society of City and Regional Planners. ISOCARP har 600 aktive medlemmer I 80 land. ISOCARP fremmer levekraftig og bærekraftig byer gjennom sine workshops, kongresser og publiseringer, og under sitt motto «Kunnskap for bedre byer». I løpet av de siste 25 årene har ISOCARP organisert godt over 50 workshops med unge planleggere i hele verden, senest i Xi’An, Kina, og i Portland, Oregon, USA. For første gang kommer vi til Norge hvor vi arrangerer workshop i Kristiansand og Bodø. Resultatene presenteres på verdenskongressen i Bodø 1. – 5. oktober. 


Fakta Martin Dubbeling
Martin Dubbeling er byplanlegger og bydesigner ved connectingcities.eu, i Nederland. Dubbeling er president for ISOCARP, International Society of City and Regional Planners, for perioden 2018-2021. Sammen med professor Zeynep Enlil fra Tyrkia, skal Martin Dubbeling lede Kristiansand Young Planning Professionals workshop. https://www.coolplanning.no/arrangement/foredrag-om-regional-planlegging-i-sr-norge

F.V: Visepresident Zeynep Gunay i ISOCARP fra Istanbul, prosjektleder Christina Rasmussen og leder By- og samfunnsenheten Knut Felberg fra Kristiansand kommune, bak fv professor Elin Børrud fra NMBU og leder for plan Vibeke Wold Sunde fra Søgne. Kommuneplanlegger Thor Skjevrak i Songdalen var ikke tilstede. (Foto: Ragna Marie Henden)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no