Bystyresalen i Kristiansand onsdag ettermiddag.

Se bystyrets møte 27. november 2019 direkte

  Jon Aamodt
  27. nov. 2019
  10:14
I alt 50 saker står på sakslista når bystyret i nye Kristiansand møtes 27. november klokken 17.00 i bystyresalen. Av disse handler nesten 40 saker om valg og endringer av avtaler og regler og kommer som en følge av kommunesammenslåingen. I tillegg blir det fremmet fem interpellasjoner til ordføreren fra bystyrets representanter.

Av mer omfattende saken som skal til behandling, nevner her: Boligprogram Kristiansand 2020-2023 sluttbehandling, Strategi for idrett og friluftsliv 2020-2022 for Kristiansand kommune, og Stadfesting av bystyrets vedtak om bompengefinansiering av Samferdselspakke 2.

Bystyremøtet sendes på N247 via Kristiansand kommunes strømmetjeneste og kan sees direkte i vinduet øverst i denne artikkelen.


Saksliste
 • Referatsaker
 • Behandling av utvalgssak
 • 47/19 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møter 23.10.19 og 30.10.19
 • 48/19 - Valg av avviklingsstyre for Kristiansand Boligselskap KF
 • 49/19 - Revidering av selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS
 • 50/19 - Revidering av selskapsavtale for Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS
 • 51/19 - Revidering av selskapsavtale for Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • 52/19 - Revidering av selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS
 • 53/19 - Revidering av selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
 • 54/19 - Revidering av vedtekter for Otra interkommunale avløpsanlegg, OIA
 • 55/19 - Revidering av vedtekter for Kristiansand og Vennesla interkommunale avløpsanlegg, KVIA
 • 56/19 - Mandat for elevombudet i Kristiansand
 • 57/19 - Forslag til fremtidig organisering av kommunens samarbeid med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh
 • 58/19 - Strategi for idrett og friluftsliv 2020-2022 for Kristiansand kommune
 • 59/19 - Mandat for barn og unges representant
 • 60/19 - Dialogmøter med formannskapet
 • 61/19 - Boligprogram Kristiansand 2020-2023 sluttbehandling
 • 62/19 - Midt-Agder IUA - revisjon av vedtekter
 • 63/19 - Planstrategi for Kristiansand 2019-2023-Tilslutning til vedtak i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner om felles planstrategi
 • 64/19 - Forskrift gebyr plan- og bygg og oppmålingssaker
 • 65/19 - Forskrift om tømming av slamanlegg, forskrift om gebyr for saksbehandling kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket og forskrift om vann- og avløpsgebyr
 • 66/19 - Standard abonnentsvikår for administrative, tekniske og tilleggsbestemmelser for Kristiansand kommune
 • 67/19 - Stadfesting av bystyrets vedtak om bompengefinansiering av Samferdselspakke 2
 • 68/19 - Forslag til møteplan 2020 for bystyret, formannskap og nærings- og eierskapsutvalget
 • 69/19 - Krisesituasjoner - fullmakt til Kommunedirektøren
 • 70/19 - Virketiden for de eksisterende forliksrådene i Kristiansand og i Søgne og Songdalen videreføres ut 2020
 • 71/19 - Reglement for varsling for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune
 • 72/19 - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune
 • 73/19 - Godkjenning av reglement for Valgstyret i Kristiansand kommune
 • 74/19 - Valg av valgstyre for perioden 2019-2023
 • 75/19 - Valg av styre for Kristiansand Havn KF for perioden 2019 – 2023
 • 76/19 - Valg av styrerepresentanter til Kristiansand kommunale Pensjonskasse
 • 77/19 - Verneområdet for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - valg av kommunens representant 2019 - 2023
 • 78/19 - Valg av representanter til Agder Energi eiermøte
 • 79/19 - Valg av medlemmer seniorråd
 • 80/19 - Valg av medlemmer råd for funksjonshemmede
 • 81/19 - Valg av medlemmer ungdommens bystyre
 • 82/19 - Søknad om fritak fra verv som bystyrerepresentant fra Aase Marthe J. Horrigmo (H)
 • 83/19 - Valg av kommunens representant 2019 – 2023 til Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • 84/19 - Valg av kommunens representant i representantskapet for perioden 2019-2023 Agder Kommunerevisjon IKS
 • 85/19 - Valg av representanter til Konsesjonskraft IKS – representantskapet 2019 – 2023
 • 86/19 - Valg av representanter til Temark IKS – representantskapet
 • 87/19 - Valg til styret for Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger perioden 2019-2023
 • 88/19 - Valg av representanter til styret Boligstiftelsen Kongens senter - Eldres hjem 2019- 2023
 • 89/19 - Kristiansand og Vennesla interkommunale avløpsanlegg(OIA) og Otra interkommunale avløpsanlegg(KVIA) - valg for perioden 2019 - 2023
 • 90/19 - Valg av kommunens representant til Støttesenteret SMSO 2019 - 2023
 • 91/19 - Valg til representantskapet 2019 -2023 Region Kristiansand
 • 92/19 - Interpellasjon repr. Nils Nilsen Demokratene vedr. nytt sosialt medium for innbyggerdialog og involvering
 • 93/19 - Interpellasjon repr. Vidar Kleppe, DEM, om «Kjøkkenet tilbake på alle sykehjemmene i Kristiansand»
 • 94/19 - Interpellasjon repr. Tore Heidenreich, DEM, om «Midlertidig løsning for idretten i Søgne kommune»
 • 95/19 - Interpellasjon fra repr. Tore Smeplass, KRF om  «Mobildekning og internet»
 • 96/19 - Interpellasjon fra repr. Jørgen H. Kristiansen, KRF, om «Organisering av idrettsetaten i nye Kristiansand»
 • Åpen halvtime

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) leder møtene i bystyret og svarer på de fem interpellasjonene som er sendt inn til møtet. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no