Kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall onsdag.

Plan- og miljøutvalgets siste møte: Se direktesending fra møtet 11. desember

  Jon Aamodt
  10. des. 2019
  15:45
11. desember avholdes det aller siste møtet i plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. To reguleringsplaner skal sluttbehandles, og i ytterligere to reguleringsplaner skal utvalget behandle innkomne klager på vedtatte planer. 

Grunnet uteglemmelse av formulering om et forhold som var en del av fylkesmannens opprinnelige innsigelse i områdereguleringen av Øygardsheia, er tidligere vedtak i denne planen nullet ut, og planen må derfor formelt behandles og godkjennes på nytt. Videre skal utvalget sluttbehandle detaljregulering for Tangheia-Osebakken. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Etter at detaljregulering for del av Hølleveien ble vedtatt av Søgne kommunestyre 26.09.19 har det kommet inn flere klager på vedtaket. På bakgrunn av klage fra Statens vegvesen, forslår administrasjonen enkelte mindre endringer i areal avsatt til «annen veigrunn». Øvrige klager foreslåes ikke imøtekommet. Utvalget skal også behandle innkomne klager på områderegulering av Kjellandsheia nord - Mjåland. 

Sakskartet for plan- og miljøutvalgets siste møte ser slik ut: 
 • Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.19
 • Referatsaker 11.12.19
 • Navnesak Tjursveien
 • Fylkesmannens behandling av klage på detaljregulering
 • Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utlegging av utrigger og bygging av fender - GB 28/20 - Lundeelva - 28/20
 • Fylkesmannens vedtak - GB 30/48 - Ausviga 72
 • Vedtak om endring av detaljreguleringsplaner for Høllen vest industriområde - Plan ID 19941201-2 og 20070524-1, samt kommuneplanen for Søgne Kommune
 • Journalførte delegasjonssaker 12.11.19 - 02.12.19
 • Sluttbehandling - Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen ) Plan ID 201601
 • Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516
 • Klagebehandling - Detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604
 • Klagebehandling - Områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland – Plan ID 201810
 • Dispensasjon - Riving og oppføring av ny fritidsbolig/anneks - GB 21/123 - Monsøya 116 A - Ny-Hellesund
 • Søknad om dispensasjon - lager/uthus - GB 1/64 - Kapelløya
 • Søknad om dispensasjon - deling - enebolig - GB 16/51 - Søvigheia 2B
 • Søknad om dispensasjon - steinmur, bod/uthus og svømmebasseng - GB 20/562 - Branesveien 42
 • Søknad om dispensasjon for anneks - GB 20/540 - Prestebukta 1
 • Søknad om dispensasjon - anleggsvei - GB 69/2 - GB 69/7 - GB 54/1 - Lohnelier
 • PSøknad om dispensasjon - brygge og diverse tiltak - GB 40/2 - Salthaugveien 97
 • Klage på vedtak om dispensasjon for adkomstvei til hytte - GB 37/7 - Heftenesveien
 • Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - GB 68/1
 • Eventuelt 11.12.19

Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune avholder sitt siste møte 11. desember. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no