Tom Erik Dønnestad er leder av Nullvisjonen Agder, region Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Den siste planen – eller fremtidens muligheter?»

  Administrator
  08. jan 2020
  18:46
Av Tom Erik Dønnestad, Nullvisjonen Agder, region Kristiansand

Som en av de siste oppgavene før kommunesammenslåingen, ble Søgne kommunes trafikksikkerhetsplan (TS plan) revidert i slutten av desember 2019 med gyldighet inntil ny plan er vedtatt.

Nå avgått ordfører skriver i sin innledning at planen er et godt styrings- og arbeidsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet i Søgne også inn i nye Kristiansand for de forhold som omhandler Søgne.  Planen satser særlig på å ivareta de myke trafikanters behov, å stimulere til økt gange og sykling – også på skoleveien, samt å forankre det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet i toppledelsen med en integrering i hele organisasjonen. 

Trafikkoppdragelse og -opplæring bør være en naturlig del av virksomheten i barnehager, skoler, og arbeidsplasser – med kontinuerlig gjennomføring og integrering i hverdagen. 

Her kommer tilbudet fra Nullvisjonen Agder godt inn, der TS planen beskriver at det er et klart mål at alle barnehager, skoler og kommunale arbeidsplasser skal arbeide for å gi innpass for det holdningsskapende arbeidet Nullvisjonen Agder kan gi, i foreldremøter, personalmøter og undervisningen i skolene. Her er det viktig å merke seg at Nullvisjonen Agder finansieres av Agder fylkeskommune, og dermed er gratis å benytte for dem som ønsker bistand. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Videre er det beskrevet i planen at alle (kommunale) enheter, skoler og barnehager bør ha trafikksikkerhet som en naturlig del av sine HMS og internkontrollrutiner. Her er det naturlig å både ha en policy for kjøring i arbeidstiden, for kartlegging av risikofaktorer og ikke minst godt innarbeidede gode holdninger. For oppvekstsektoren vises det også til lære- og rammeplaner, kompetansemål, ulike verktøy og opplæringsmateriell.

Spesielt for arbeidsplasser er det viktig å ta tak - fordi undersøkelser viser at over 40% av dødsulykkene involverer kjøring i-, eller til og fra jobb (TØI Analyse av dødsulykker i Norge). En ansvarsbevisst arbeidsgiver vil derfor på best mulige måte tilrettelegge for at de ansatte skal kunne møte på jobb fremover. 

På mange arbeidsplasser er SJA (Sikker jobb analyse) ROS (Risiko og sårbarhetsanalyser) eller tilsvarende begreper en naturlig del av arbeidsoperasjonene; dessverre er det nok et fåtall som involverer trafikal atferd i dette til tross for den høye risikoen.

Den «nye verstingene» i trafikken er voksne, og i særdeleshet er det menn 45+ som viser minst reduksjon i antall ulykker, som kommer dårligst ut i politiets bøteregister og som samtidig «kan alt». For å nå disse må det forebyggende arbeidet inn i arbeidsplassene – som er et klart mål for Nullvisjonen Agder fremover. 


Når det gjelder fysiske tiltak er TS-planen dynamisk, og skal rulleres løpende i tråd med innkomne saker og utførte tiltak. Det gis en beskrivelse av de ulike fysiske tiltakene som kan utføres- og hvilke effekter disse kan ha på generell basis, men også helt konkrete tiltak er tatt inn i planen på ulike steder i bygda, oftest basert i forhold som befolkningen har meldt inn. Her er det viktig å understreke at publikum oppfordres til å fortsette å melde inn forhold til veieier og kommune slik at de ulike risikosteder/forhold kan vurderes og prioriteres i forhold til behov for tiltak.

En rekke forhold er tatt inn i planen, noen er relativt små og ukompliserte, mens andre er store og krever både langsiktig planlegging og store investeringer. 

Trafikksikkerhetsplanen sender med dette viktige signaler videre til veieiere om hvilke forhold kommunen og innbyggerne ser som viktige å arbeide for å bedre. Igjen er det stort fokus på økt trygghet for myke trafikanter.

Både de fysiske tiltakene, tilrettelegginger og holdninger er sentrale forhold for å øke trafikksikkerheten i bygda, men det viktigste av alt er likevel den atferden vi som trafikanter utviser slik at vi kan ta del i å trygge hverandre i hverdagen. 
Når du ferdes i trafikken kan du gjerne være et godt forbilde for andre; kjører du bil så kjør som om du er på vei hjem fra fødeavdelingen med ditt første barn, sykler du så gjør det slik du vil at ditt eget barn skal sykle for å være trygg – og når du er en trafikant, så vær en lagspiller.

Kjør forsiktig – det er noen som er glad i deg!

Trafikksikkerhetsplanen for Søgne kan du åpne ved å klikke på lenken i artikkelen. (Foto: Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no