Innsendt
- Vi er bekymret for brukerne og avstanden en samlokalisering f.eks på Tangvall vil resultere i, skriver frustrerte ansatte i Songdalen Sone. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Frustrerte ansatte i Songdalen Sone svarer direktør

  Redaksjonen
  06. sept. 2020
  17:56
Svar til direktør Helse og mestring i Kristiansand kommune

Det er med en stor frustrasjon, vi ser det nødvendig å komme med et tilsvar på det som nå kommer fram fra administrasjonen i Kristiansand kommune, når det gjelder Songdalen sone.

De beskriver prosessen rundt nedbemanning og samlokalisering for Songdalen sone som en fin prosess der de har «gjort mye for å involvere og informere».  Kommunal direktør Brede Skaalerud sier til fvn.no torsdag 3.9 «det er krevende å nå ut med god informasjon til alle ansatte ettersom mange er i deltidsstillinger». Dette er noe vi stiller oss uforstående til. Det er fult mulig å informere elektronisk. Vi opplever at administrasjonen forsøker å pynte på prosessen for at den skal framstå mer troverdig. Her er vi mange som opplever at vi blir overkjørt og at ting allerede var bestemt når vi første gang ble informert på et møte 28. mai. Hvor ble det av inkluderingen og den fine prosessen? Vi har opplevd dette som en prosess styrt fra topp, der våre meninger ikke har betydd noe.

Innlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Da det ble bestemt sammenslåing av kommunene, fikk vi visjoner om at de skulle ta det beste med seg fra hver kommune. Vi hadde en forventning om at det gode ryktet som Songdalen kommune har hatt for sin eldreomsorg, skulle være med å påvirke positivt inn i den nye storkommunen. Eldreomsorgen i Songdalen har hatt et godt rykte langt over kommunegrensene. Kommunen har holdt en kvalitet på tjenestene som har ligget høyt på kommunebarometeret over mange år. Hadde dette aldri noe verdi i storkommunen? Det er uforståelig at dette bare kan overkjøres. 

Administrasjonen har pekt på noen punkter i et skriv til politikerne, som ble sendt ut onsdag 2.9.20. Blant annet dette:

# At økt bruk av avstandsoppfølging og digitale kommunikasjonsverktøy vil erstatte fysiske møter i framtiden. «I forbindelse med pandemisituasjonen har en gjort seg nyttige erfaringer når nærkontakt ikke har vært like enkelt å gjennomføre».  Det har vi ingen erfaring med. Vi har brukt tiden vår til å ta vare på brukerne våre med alle de utfordringene korona har gitt oss. Ingen hjemmebesøk har blitt erstattet med digitale løsninger, men fortsatt nærkontakt og ansikt til ansikt.
 
# De har også pekt på at «hjemmetjenesten er en ambulant tjeneste og lokalisering av kontor/base har mindre betydning for samarbeid med andre aktører». Vi mener lokalisering er viktig fordi større avstand gir oss mindre tid på brukerne, og mer tid i bil vil føre til mindre tid til samarbeid med andre aktører. Slik systemet er i dag, må man fysisk ha tilgang til en kommunal datamaskin for å kommunisere med f.eks fastleger/sykehus gjennom plo systemet.

Når det gjelder samlokalisering, så undrer vi oss over effekten. Songdalen sone dekker i dag ca. 1/3 av arealet i Kristiansand kommune. Noe som gjør oss til størst i areal selv om vi er minst i antall brukere. Vi er bekymret for brukerne og avstanden en samlokalisering f.eks på Tangvall vil resultere i.
 
Det kan per i dag være utfordrende å gi respons og tilsyn innen fristen som er forventet på 1/2 time, når noen ringer på trygghetsalarm. Hvordan vil dette bli ved samlokalisering med annen sone? Fra Tangvall til Kilen er det 26 km å kjøre. Dette tar ca. 30 minutter en vei. Hvis man regner på dette med henhold til bemanning i dagens situasjon, går det  tre timer t/r Tangval til Kilen per dag. Dette vil gi 21 timer per uke som igjen tilsvarer 60 prosent stilling i kun kjøring. Fra Kilen kan det være opp til 13 km videre til brukerne, noe som igjen vil si en utrykning på ca. 40 km fra Tangvall og opp mot en times kjøring. Hvordan kan dette være forsvarlig? Hvordan kan dette bli et  godt tilbud til brukerne våre? 

I Hjemmetjenesten i Songdalen har vi hatt fokus på faste lister som har fulgt turnus. Dette har vært en fantastisk måte å arbeide på. 40 prosent av alle besøk har vært dekket av primær eller sekundær kontakt. Noe som har gitt trygghet og forutsigbarhet for brukere og ansatte. Ikke minst det å holde oversikt i en hektisk hverdag. Nå har vi fått beskjed om at dette ikke er bærekraftig nok og vi ikke kan fortsette slik videre. Samtidig får vi beskjed om at brukerne skal ha samme gode tjenester? Hvor er det gode fra Songdalen tatt veien i storkommunen? Vi stiller oss undrende....

Denne prosessen har vært en stor belastning både fysisk og psykisk for oss som er ansatt i Songdalen sone. 

Vi er utrolig skuffet over hele prosessen og over lovnader som bare ble visket bort.

Henriette Skraastad
Lise Kristensen Lie
Cecilie Lohne
Karin Horn
Marit Follerås
Toril Mølland
Linda Tønnessen
Frustrerte ansatte i Songdalen Sone

- Hvordan kan det være forsvarlig med en utrykning på 40 km og en times kjøring, spør innsenderne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no