På strekningen Augland-Kjos opererer porteføljen med ny sykkelekspressvei til en kostnad av 100 millioner kroner. (Foto: Jon Aamodt)

Skal sykkelekspressveier for over en halv milliard prioriteres fremfor tiltak i bydelene?

  Jon Aamodt
  23. nov. 2021
  13:25
Formannskapet i Kristiansand skal 24. november behandle Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase tre. I forslag til vedtak punkt 12 står at «det tas utgangspunkt i en portefølje som angitt i Faglig grunnlag – Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3....». Porteføljen det her vises til er hva pengene som fra ulike kilder kanaliseres inn i byvekstavtalen skal brukes til. 

Av en totalpakke på i overkant av 6,5 milliarder kroner er de tre tiltakene som er prioritert høyest i nevnte portefølje veitiltakene Gartnerløkka-Kolsdalen, Kjoskrysset og Havnegata. 

100 millioner per kilometer
Prioritet fire og fem er sykkelekspressvei fra Vollevannet via Oddemarka til Tordenskioldsgate, inkludert en ny bro over Otra. Beregnet kostnad for rundt tre kilometer sykkelekspressveien i punkt fire og fem er 350 millioner kroner. Sykkelekspressvei fra Kjos via Augland til Lumber er prioritert som tiltak nummer 20 og 21. Samlet kostnad 192 millioner kroner for rundt to kilometer. 

Gang- og sykkelvei til over 100 millioner kroner per kilometer på strekninger hvor det allerede finnes gang- og sykkelvei er høyt prioritert, samtidig som strekninger hvor det i dag ikke er noen form for sikring av myke trafikanter er skjøvet inn i uvisshetens mørke. 

Langt nede på prioriteringslisten er sykkelvei inkludert kryssing av dagens E39 ved Brennåsen lagt inn med en kostnad på 45 millioner kroner. I tillegg nevnes i teksten at rundt 200 millioner er tenkt benyttet til sykkel- og gangeprosjekter i kommunesentrene og prosjekter som vil binde sammen eksisterende sykkelveinett og koble opp mot den sentrale sykkelekspressveien. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ikke prioritert
Gang- og sykkelforbindelse fra Tangvall til Søgnetunet, Søgne videregående skole og kultursenteret Søgne gamle prestegård, har en foreløpig prislapp på 30 millioner kroner. Distansen er i overkant av to kilometer. Etter at tidligere planer for denne strekningen ble lagt bort, ble det i 2019 lagt inn en bestilling fra daværende kommunestyre om planlegging av ny trase inkludert kryssing av Søgneelva. Denne strekningen er ikke prioritert inn de de nevnte 6,5 milliarder, men er satt opp som et såkalt «reservetiltak» som skal bety at den kan bli aktuelt dersom det blir ledige midler. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Sydlig rute, fra Hølleveien til Søgnetunet/kultursenteret Søgne gamle prestegård/Søgne videregående skole. (Foto: Jon Aamodt)

Prioritet 12 og 13 er bro til Eg og veiforbindelse knyttet til denne. Kostnad 500 millioner kroner. På den tre kilometer lange strekningen fra Vollevannet til Tordenskioldsgate/Egsveien er det i alt planlagt investering for 850 millioner kroner. Til sammenligning har ny E39 mellom Kristiansand og Mandal en pris på i underkant av 250 millioner kroner per kilometer inkludert Trysfjordbro, Søgnetunellen og et titalls andre tuneller og broer. 

Uavhengig av tanker og meninger om byvekstavtale, bompenger og samferdselstiltak må det være tillatt å stille spørsmål om bruken av den totale pakken på over 6,5 milliarder kroner. 

- Bydelene skal bli ivaretatt
Ordfører Jan Oddvar Skisland sier til N247 at Arbeiderpartiet vil stemme for å gå videre med byvekstavtalen når saken behandles i formannskapet onsdag. Når det gjelder punktet om portefølje sier ordføreren at dette vil bli grundig gjennomgått på nytt og omtaler dagens prioriteringsliste som et utgangspunkt for forhandlinger. 

- Jeg tenker det blir en ny runde der vi har større bevissthet for å tilrettelegge rundt skoler og steder med sentrumsfunksjoner. Det er en helt annen tenkning nå der grunnholdningen er at bydelene skal bli ivaretatt og gis høy prioritet, sier Skisland og antyder videre at kostbare sykkelekspressveier trolig ikke bør være det som skal legges opp til nå. 

- På strekningen fra Vollevannet til sentrum er det noen partier som i dag har en dårlig løsning for gang- og sykkelvei. Disse bør prioriteres videre, sier Skisland. 

Han tror ikke det er flertall for å bygge ytterligere en bro for sykkel og gange over Otra og tror en utvidelse og oppgradering av eksisterende sykkelveier kan bli løsningen fremfor en sykkelekspressvei til flere hundre millioner kroner. 

- Mye har forandret seg på fem år, og vi må se på effektene vi får i forhold til prosjektenes kostnader, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. 

- Feil prioritering
- Det virker som syklister i kondomdress prioriteres før skolebarn. Det mener FrP er feil prioritering. Byvekstavtalen legger til rette for dyre og unødvendige prosjekter. Eksempelvis skal det bygges flere kilometer med sykkelekspressvei på strekninger som har gang- og sykkelvei i dag. Det er helt uforståelig når det er mange områder i Kristiansand i dag som har utrygge skoleveier, sier Christian Eikeland (FrP) til N247. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Skolevei nær Tangvall, «gamle» riksvei 40/E18/E39 og fremdeles omkjøringsvei for eksisterende E39. (Foto: Jon Aamodt).

Han understreker at FrP er imot hele byvekstavtalen da de ser på denne som en usosial innretning som rammer skjevt og fører til store utgifter til familier i form av skyhøye bomsatser og flere bomstasjoner. 

- Det finnes et alternativ, det er å si nei til avtalen. En byvekstavtale krever at fylkeskommunen og Kristiansand kommune må sette av 500 millioner kroner til prosjektene. Dette er penger som kunne vært brukt til tryggere skoleveier for barna våre, nye idrettsanlegg og haller, og styrket skolene og sykehjem i hele Kristiansand. Prosjektene i porteføljen viser hvor stormannsgale politikere og byråkrater blir når de skal planlegge og bygge for andre folks penger, uten begrensninger, sier Eikeland. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Staten må betale
- KrF kan ikke være med å betale for en sykkelekspressvei før vi har tilstrekkelig trafikksikkerhet for barn og unge ute i distriktene. Sykkelekspressveier kan være helt greit, men da må staten gå ikke og betale for dette, sier KrFs gruppeleder, Jørgen Kristiansen til N247. 

Slik situasjonen er nå er han ikke tilhenger av en ny byvekstavtale og sier partiet hele tiden har vært klar på hvilke tiltak som bør prioriteres. 

- Vi tenker sykkelekspressveier kan være et alternativ i noen tilfeller med hensyn til at mange kan sykle til jobb, men vi stusser over hvordan det tenkes i denne saken, sier Kristiansen. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Strekningen Augland-Lumber. Etter porteføljen skal her bygges ny sykkelekspressvei med beregnet kostnad 92 millioner kroner. (Foto: Jon Aamodt). 

- Totalen blir uakseptabel
- Senterpartiet trakk seg ut av forhandlingene om byvekstavtale fordi vi ikke ønsker økning av bompenger. I tillegg ser vi at det meste av tiltak som det skal brukes penger på er i de mest sentrale strøk av kommunen, sier partiets gruppeleder, Reidar Heivoll. 

Han viser til det han karakteriserer som råflotte ekspressveier med kostnader som ikke kan forsvares når det er mange plasser som helt mangler løsninger for myke trafikanter. 

- Disse må prioriteres først. Vi skulle gjerne vært med på å støtte midler til kollektivtrafikk, men slike råflotte løsninger som vi ser eksempler på gjorde at vi trakk oss ut. Det er mange enkelttiltak vi ville støttet, det er minuset med å trekke set ut, men totalen blir uakseptabel for oss, sier Heivoll (bildet). 

- Må forhandle før vi avgjør
Høyres Terje Ø. Pettersen er tydelig på at partiet mener det blir feil å ta standpunkt mot en byvekstavtale før det har vært forhandlinger med staten. 

- Vi mener det må forhandles før vi kan si ja eller nei til en avtale, sier Pettersen. 

Nå det gjelder porteføljen, hvilke tiltak det skal brukes penger til og hva som skal prioriteres, er han klar på at dette er forhold som må gjennomgås nøye. 

- Et par av veitiltakene prioritert høyest virker ganske innlysende, men utover dette må det en kvalitetssikring til før vi kan prioritere videre. Kost/nytte vil i stor grad være avgjørende i den videre prioriteringen, og det må gjenspeiles at tiltakene gjelder hele regionen, sier Pettersen. 

Han legger til at oppgradering på strekninger som i dag har gang- og sykkelveier må vurderes før bygging av helt nye strukturer og ønsker også et sterkere fokus på områder som i dag ikke har noen form for tiltak. 

- Vi trenger en kritisk gjennomgang av porteføljen, og vi må ha med i tankene at vi skal oppnå målene vi setter i en avtale med staten, sier han. 

- Ikke en god ide
- Den porteføljen som følger forslaget nå ligner veldig på det som ble stoppet 
i 2017. Vi har hele tiden tenkt at dersom det ble inkludert gode tiltak i bydelene, kunne vi lytte til dette. Nå ser vi bare en justert portefølje fra 2017, og det er vår oppfatning at det blir bilistene som betaler for byutvikling. Vi synes ikke dette er en god ide, sier varaordfører Erik Rostoft (TVP)(bildet) til N247. 

Folkelistas oppfatning er at det heller bør forhandles med staten om videreføring av belønningsmidler som garanterer satsing på kollektivtrafikken og Rostoft sier at slik porteføljen er innrettet nå er det byutvikling på bilistenes regning uten at distriktene blir tilgodesett på en god måte. 

- Begge deler
- MDG ville ikke brukt tre milliarder på Gartnerløkka. Det ville gitt mer penger til sykkelveier og til å øke antall bussavganger, men Stortinget har gitt Kristiansand et problem ved å prioritere tre milliarder til vei rundt Gartnerløkka, sier MDGs gruppeleder Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. 

Hun understreker at fremkommelighet for bussen har høy prioritet og minner om at dårlig fremkommelighet og forsinkelser for busser i sentrum plager alle kollektivbrukere uansett hvor de bor. 

- Ved å rydde opp så bussene kommer frem får vi en løsning som kommer alle til gode, sier gruppelederen. 

- Når det gjelder sykkelveier jobber MDG både for de dyre og for de billigere sykkelveiene. Byvekstavtalen handler mye om at staten skal ta mer ansvar sammen med bompenger for gode sykkelløsninger langs riksveier, enten det er ved Vollevannet eller i Brennåsen. Det vi trenger er enkle praktiske løsninger for å bedre trafikksikkerheten langs riksveiene. 

- I tillegg jobber vi hardt for å gjøre det trygt å sykle rundt skolene og der folk bor. Her går det ubegripelig seint, og det handler mye om fylkeskommunen, sier Ulltveit-Moe (bildet).

Hun viser i den sammenheng til Nodelandsheia der kommunen skal bygge en turvei frem til badeplassen ved Gratjønn og mener det er en oppgave for fylkeskommunen å bygge gang- og sykkelvei på denne strekningen. 

- MDG sloss for å finne gode løsninger for trafikksikkerhet rundt skoler og i bydelene. Det handler om å finne løsninger som blir gjennomført og ikke bare planer som havner i en skuff, men vi vil også ha på plass de dyrere løsningene som gir trygghet for de som sykler til jobb, legger hun til. 

Agder fylkeskommune
I tillegg til Kristiansand kommune skal også fylkestinget behandle denne saken. I innstillingen fra samferdselsutvalget er det tatt med en formulering som sier at «før enkelte prosjekt vedtas endelig skal det jobbes videre med standard på prosjekt med hensyn på kost/nytte. Samferdselsutvalget holdes fortløpende orientert om dette».

Vei fra nord til Søgnetunet hvor Søgne videregående skole og kultursenteret Søgne gamle prestegård er lokalisert. (Foto: Jon Aamodt)

Eksisterende sykkelekspressvei fra Lumber mot sentrum. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no