Greipstad Idrettslag som har søkt om midler fra ordningen «Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemminger 2022», har ved en forglemmelse ikke sendt inn søknad om tilskudd fra ordningen Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner 2022. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Nye kommunale tildelinger til barn og unge

  Jon Aamodt
  09. mai 2022
  12:56
Kulturutvalget i Kristiansand kommune skal i sitt møte 11. mai vedta tildeling av midler knyttet til to av de kommunale tilskuddsordningene. 

Tre kommunale utvalg har i åtte ulike møter behandlet 334 søknader fra  lag og foreninger og tildelt midler fra 16 ulike tilskuddsordninger. I alt har kommunen i følge ulike saksfremlegg 27 ordninger hvor frivillige lag og foreninger kan søke om offentlige midler til sin virksomhet. Totalt er 29.861.443 kroner fordelt gjennom de søknadene som har vært behandlet i de nevnte åtte møtene. Minst fem ulike saksbehandlere fra ulike kommunale enheter har behandlet søknadene som siden har vært politisk behandlet av henholdsvis helseutvalg, kulturutvalg eller oppvekstutvalg. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Onsdag 11. mai er det kulturutvalget som skal tildele midler fra ulike tilskuddsordninger. Ordningen «Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemminger 2022» har en total ramme på kroner 135.000. Kommunedirektøren forslår at Greipstad idrettslag som har et budsjett på kroner 36.750 til tiltaket, skal få tildelt kroner 16.250 som omsøkt til sitt arbeid innenfor dette feltet. 

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner 2022
Totalt kroner 2.096 000 skal fordeles til frivillige organisasjoner som har medlemmer under 20 år. Regnet ut fra totalt bevilget stønad og samlet antall medlemmer under 20 år i de aktuelle organisasjoner, vil søkerne få utbetalt kroner 148 per medlem. Innen søknadsfristen 1. april 2022 har det kommet inn 77 søknader mot 82 i 2021. 

- Glemt å søke
Da Kulturutvalget i februar skulle behandle søknader om tilskudd i ordningen aktivitetshus og private grendehus, ble saken utsatt og sendt tilbake til administrasjonen. Utvalgets begrunnelse for utsettelsen var et ønske om å fange opp organisasjoner som av ulike årsaker enten hadde glemt å søke tilskudd for 2022 eller hadde sendt inn søknad etter fristen som var oppgitt i utlysningen. I tillegg ville administrasjonen kontakte organisasjoner som mottok støtte i 2021, men som ikke har sendt søknad for 2022. Dette for å sikre at ikke forglemmelser eller tekniske utfordringer skal være til hinder for at frivillige organisasjoner kan motta kommunal støtte til sin virksomhet. 

Når utvalget igjen skal behandle søknader om tilskudd til frivilligheten viser det seg at det også denne gangen mangler søknad fra organisasjoner som mottok støtte i 2021. 

Greipstad Idrettslag som har søkt om midler fra ordningen «Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemminger 2022», har ved en forglemmelse ikke sendt inn søknad om tilskudd fra ordningen Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner 2022. I 2021 mottok GIL 56.923 kroner ut fra at klubben da hadde 404 medlemmer under 20 år. 

«I lammetåka»
GILs styreleder bekrefter til N247 at klubben har glemt å sende søknad til ordningen som kunne utløst rundt 60.000 kroner til klubben. 

- I «lammetåka» har dette dessverre blitt glemt, sier styrelederen til N247 midt i årets lamming.

Det kan være viktig i denne sammenheng å minne om at mens kommunen med et profesjonelt apparat til å tilrettelegge og saksbehandle forhold knyttet til frivilligheten, er det frivillige med et «normalt yrkesliv» som på egen fritid skal ivareta frivillighetens dialog med kommunen. Antall medlemmer under 20 år i organisasjonene som i 2022 har søkt tilskudd fra nevnte ordning varierer også fra 13 medlemmer til større organisasjoner med over 1.600 unge medlemmer.

Temaplan frivillighet
Når kommunikasjonen igjen har sviktet mellom frivilligheten og det kommunale apparatet, skjer det samtidig som politikerne i de kommunale utvalgene og til slutt bystyret skal behandle kommunedirektørens forslag til Temaplan frivillighet, et arbeid som startet tilbake i 2010 og som nå endelig legges frem til sluttbehandling. Formålet til planen er beskrevet som å sikre aktiv og attraktiv samhandling med frivillig sektor. Den skal skape en felles forståelse rundt dagens status og legge til rette for forenklede rammer og retningslinjer for samarbeidet.

Da kulturutvalget behandlet planen i sitt seneste møte hadde partiene ikke gruppebehandlet planen, men fra Høyres Amalie Gunnufsen ble det etterlyst det som frivilligheten har definert som «én dør inn».

Temaplan frivillighet skal behandles i de øvrige hovedutvalgene tidlig i mai og kommer til bystyret for endelig behandling 18. mai. 
 
Sist oppdatert 10.05.2022 klokken 14:09 av Jon Aamodt

Søgne Danseklubb med 150 medlemmer under 20 år kan forvente kommunalt tilskudd på kroner 22.273. (Foto: Søgne Danseklubb)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no