Greipstad idrettslag får en ny sjanse til å søke kommunale midler etter at Kulturutvalget onsdag ba administrasjonen lyse ut ordningen på nytt med kort svarfrist. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Gir etternølere en ny sjanse

  Jon Aamodt
  11. mai 2022
  22:31
Kulturutvalget i Kristiansand kommune behandlet onsdag kveld to forslag fra kulturdirektøren om fordeling av kommunale midler til frivillige lag og foreninger. 

Som tidligere omtalt i N247 var det også denne gangen foreninger som hadde glemt å sende inn søknad innen fristen for tilskuddsordningen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Får ny sjanse
I glemmeklassen denne ganger fant vi Greipstad idrettslag som hadde søkt tilskudd fra andre kommunale støtteordninger, men glemt å søke tilskudd fra ordningen Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner 2022. 

I 2021 fikk klubben utbetalt kroner 56.923 fra denne kommunale ordningen og stod da i fare for å miste tilsvarende støtte for 2022. 

Etter at klubben tok kontakt med de politiske gruppelederne i utvalget, fremmet utvalgets leder, Bjørn Egeli et forslag som etter mindre endringer ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget innebærer at administrasjonen gis fullmakt til å utlyse tilskuddsmidlene på nytt med kort svarfrist. De som har søkt trenger ikke søke på nytt. Videre gis administrasjonen fullmakt til å foreta fordeling av midlene innenfor gjeldende tilskuddsramme. Det siste punktet gjør at midlene kan utbetales raskt etter ny saksbehandling uten en en ny runde politisk behandling. 

- Uheldig
Selv om utvalget for andre gang sender en sak om tildeling av midler til frivillighet tilbake til administrasjonen med bakgrunn i forglemmelser fra organisasjonene selv, la Egeli vekt på at det ikke er ønskelig å fortsette med en slik praksis. Det ble videre fra Egeli og andre utvalgsmedlemmer gitt signaler om en fremtidig innskjerping i rutiner og frister når frivillige lag og foreninger skal søke kommunal støtte. 

- Når innstillingen endres etter at denne er lagt frem og potten til fordeling er uendret, vil dette føre til at noen får mindre enn antydet i den opprinnelige innstillingen. Det er en uheldig praksis som ikke kan fortsette, uttalte utvalgslederen. 

Greipstad idrettslag har høy aktivitet og mange lag, og om kort tid bygger Kristiansand kommune ny fotballhall på Hortemo, en hall hvor GIL blir hovedbruker. (Foto: Kristiansand kommune/MAP arkitekter)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no