Foreløpig skisse over området som skal detaljreguleres. (Foto: Kristiansand kommune/R L Entreprenør/Prosjektgruppen)

Vil regulere for kirke/forsamlingshus, barnehage og rekkehus i Kleplandsveien

  Jon Aamodt
  12. mai 2022
  18:16
Prosjektgruppen AS varsler at det startes arbeid med privat forslag til detaljregulering for et areal i Kleplandsveien i Søgne. Formålet med reguleringen er å regulere kirke/forsamlingshus, barnehage med tre avdelinger og uteområde og et tun med rekkehus. 

Det aktuelle området øst for Kleplandstunet er i kommuneplanen avsatt til bolig og næringsvirksomhet. Kristiansand kommune anbefaler oppstart av planarbeidet. I beskrivelsen oppgis at prosjektet er barnehage og kirkebygg hvor disse planlegges sammen og vil kunne dra nytte av samlokalisering da dette gir besparelse både i bygningsmasse og parkeringsområde. I vestre del av området blir det planlagt boliger. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Etter det N247 erfarer er det Oasen som ønsker å etablere kirkebygg og barnehage i det aktuelle området. Det blir i disse dager sendt ut brev til berørte naboer og andre som kan ha interesse av å uttale seg om planene, og videre fremdriftsplan indikerer at detaljregulering kan være klar innen sommeren og at den kan komme til politisk sluttbehandling i løpet av høsten 2022. 

Kommunen positiv
Administrasjonen i Kristiansand kommune er positive til planideen og hovedgrepet i grove trekk, og uttaler at stedet er egnet for lokalisering av forsamlingshus og ny barnehage for tre avdelinger. Området beskrives som relativt sentralt, med mulighet for god adkomst for mange i nærområdet. De ulike formål er riktig plassert innenfor planområdet. Boligtype, plassering og antall virker å hovedsakelig være gode, uttaler kommunen. 

Administrasjonen vurderer forslaget som realistisk og positivt, spesielt sett på bakgrunn av gjeldende plan, men uttaler videre at skissene fra dette tidlige nivået må arbeides videre med. 
Sist oppdatert 12.05.2022 klokken 18:17 av Nicolai Prebensen

Kartutsnitt som viser aktuelt område ved Kleplandsveien. (Foto: Kristiansand kommune/R L Entreprenør/Prosjektgruppen)

Det aktuelle området ligger langs Kleplandsveien øst for Kleplandstunet. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no