Jørgen Pettersen og Svein-Harald Mosvold Knutsen (t.v.), Pensjonistpartiet

«Vurder selv - hva ville du valgt?»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Quist, tusen takk for nok et svar, og først og fremst er jeg glad for at det da ser ut til at vi omsider er enige om tallene, men da uenig i tolkningen. Om vi hadde vært uenige om tallene ville for øvrig vært merkelig ettersom dette er offentlige tall fra bla Kunnskapsgrunnlaget. Tolkningen av tallene er derimot avhengig av «øye som ser, og øre som hører»… Jeg tror folk flest best kan vurdere dette selv;

Beste illustrasjonen tenker jeg er å se nærmere på beregnet netto gjeld for 2026 fra Statsforvalter, korrigert for verdier i Å-Energi og Energiverksfondet. Vi er enige om at gamle Kristiansand da har en svært høy netto gjeld, mens Søgne har positive verdier, og Songdalen betydelig positivt.

Omgjort til tall per innbygger så vil det for Songdalen da tilsi at hver eneste innbygger vil sitte på positive nettoverdier på over kr 50,000, mens hver innbygger i gamle Kristiansand sitter med omtrent tilsvarende negative forpliktelser (altså nettogjeld). Om Songdølene velger å bli værende (som nå) i storkommunen så vil hver innbygger i Songdalen sitte med negative verdier på over kr 30,000 per innbygger, mens om de velger sin egen kommune så vil tallet per innbygger altså være positivt med over kr 50,000. En enorm forskjell mener jeg, og som klart bør komme frem for å gjøre debatten balansert.

Tallene for Søgne sine innbyggere vil være noe mindre, men fortsatt positive. Uansett, det er enorme forskjeller. På dette feltet mener jeg det ikke er tvil. Kostnadene for renter og avdrag vil være i en helt annen liga for gamle Kristiansand i forhold til Søgne og Songdalen, ikke minst vil det gjøre seg gjeldene dersom man ser opp mot kommunens totale inntekter.

Forskjellen for Songdalen sine innbyggere totalt sett beløper seg til over 600 (!!) millioner, enten beholde nettogjeld slik det er nå i en stor-kommune, eller starte på nytt med netto positive verdier. Jeg tror ikke vi trenger å være siviløkonomer for å se dette, men folk flest kan vurdere selv hva som synes å være best?

For min del tenker jeg at renter og avdrag på et så enormt beløp utgjør veldig mye, og har svært mye å si for en kommunes økonomi. For Songdalen (og også Søgne) sin del så ville jeg da tenke at handlingsrommet er betydelig større enn gamle Kristiansand. I stedet for først å bruke store summer på renter og avdrag for å betjene en stor gjeld, så kan man ved positive verdier heller velge å bruke inntekter og midler på kjerneoppgaver som skole, helse og eldre.

Du påpeker svar på PP sine spørsmål. Som bystyrerepresentant i denne og forrige periode har jeg selvsagt også lest svaret som du referer til, og igjen velges det å ta ut deler av dette som et slags «forsvar». For min del så har jeg vært svært tydelige i lang tid at det er både fordeler og ulemper ved en eller flere kommuner, men når det kommer til gjeldsnivå, handlingsrom, betjening av gjeld så er det i mine øyne ingen tvil, noe jeg har forsøkt å vise over. Tallene mener jeg er krystallklare, men innbyggerne må jo selvsagt gjøre opp sin egen formening.

Svaret som du henviser til underbygger forøvrig nettopp deler av det jeg påpeker. Enkelte vil nok ikke innrømme det, og man kan jo undres om disse ikke lengre har tro på tallene i kunnskapsgrunnlaget? For min del, i likhet med flere bla Morten Mosberg, forholder jeg meg til tallene som er presentert.

At statsforvalter skriver at de er spørrende og ukjent med å beregne pengestrømmer sier vel sitt at de ikke har sett spesielt nærmere på det vi nå diskuterer. Det Statsforvalter for øvrig presiserer i sitt svar er nettopp noe om gjeldsnivå, nemlig at netto lånegjeld for hver av de tre kommunene ved utgangen av 2026 etter en deling, viser at gamle Kristiansand går over gjeldstaket, mens Songdalen og Søgne er under, Songdalen sågar langt under. Når man så korrigerer videre for verdier i Å-Energi og Energiverksfondet, så ender gamle Kristiansand opp med betydelig negative verdier, Søgne og ikke minst Songdalen med store positive verdier. OG det er der handlingsrommet ligger, og da muligheten til å prioritere kjerneoppgaver som helse, eldre og oppvekst på en helt annen måte.

Svein-Harald Mosvold Knutsen, siviløkonom, Gruppeleder PP Kristiansand

Powered by Labrador CMS