Fylkesordfører Arne Thomassen.
Fylkesordfører Arne Thomassen.

– Ikke godt nok utredet

Publisert Sist oppdatert

I et høringssvar til Kommunal- og distriktsdepartementet mener fylkesordfører Arne Thomassen flere forhold rundt folkeavstemningen ikke er godt nok utredet og/eller risikovurdert.

«Forholdene samlet, og hver for seg, innebærer at departementets forslag til gjennomføring ikke er forsvarlig og svekker den allmenne tilliten til demokratiske prosesser og valgresultatet», skriver fylkesordføreren i høringssvaret som ble sendt ut torsdag morgen.

I en punktliste står det videre:

Agder fylkeskommune vil sterkt anmode om at:

  • Folkeavstemning avholdes med fysisk oppmøte i valglokale og departementet anmodes om å gå i dialog med Kristisand kommune for praktisk tilrettelegging for en fysisk valggjennomføring.
  • Stemmerettsalderen for folkeavstemning settes til 18 år på lik linje med andre demokratiske valg i Norge.

Agder fylkeskommune vil videre påpeke følgende:

  • Departementet må gjøre en forsvarlig juridisk avklaring av problemstillingene knyttet til hjemmel til å beslutte et ekstraordinært valg høsten 2025, før en eventuell folkeavstemning.
  • Departementet må sørge for at Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag gjøres godt kjent i god tid før en evt. folkeavstemning. Ungdommene må få informasjon om kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig og tilpasset dem.
  • Departementet har ikke juridisk saklig begrunnet at ikke innbyggerne i hele Kristiansand kommune skal gis rett til å delta i folkeavstemmingen.
  • Ivaretagelse av prinsipp om hemmelig valg og økt risiko for utilbørlig press må utredes før forskriftene vedtas. Vurderingen må ta utgangspunkt i valglovutvalget (NOU2020:6) sine vurderinger og Oslo Economics og Norsk Regnesentral sin kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning.
  • En stemmemåte (brevstemming) uten kontroll av velgers identitet kan ikke forsvares demokratisk og frarådes gjennomført.

Høringssvaret avsluttes med at Agder fylkeskommune slutter seg til Kristiansand kommunes høringsuttalelse i saken.

Powered by Labrador CMS