Fremmer detaljreguleringsplan for Braneset

Publisert

Plan- og bygningssjefen  i Kristiansand kommune anbefaler at et planforslag for detaljregulering av området Braneset i Søgne legges ut til offentlig ettersyn. Det er et planområde på rundt 68.400 kvadratmeter øst for Åros hvor det planlegges oppføring av 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. 
Området beskrives å ha et landlig preg med nærhet til sjøen, skogsområder, fjelltopper og vann og ligger solrikt til ved et større sammenhengende rekreasjonsområde. 
Det er Trollvegg som på vegne av Repstad Eiendom fremmer detaljreguleringsforslag for området som av administrasjonen beskrives å by på flotte kvaliteter i form av naturelementer, samtidig som det ligger i nærhet til næringsliv på Tangvall og i Kristiansand sentrum. Videre skrives at området har stort potensial for gode boliger med vest- og sørvendt utsikt mot havet. Det vises videre til at det øst for området ligger friluftsområde som gir gode kvaliteter inn i bomiljøet. 
Friluftsliv
I planbeskrivelsen for området vises til at Braneset har et unikt tilbud på friluftsliv, og at det langs sjøen er flere strender og svaberg som aktivt brukes av hyttebeboere og folk som bor i nærområdet. Braneset beskrives som et knutepunktet til mange fine og unike friluftsområder hvor eksisterende stinettverk fører til Indre Røynåsen, Kvernhusvannet og Årosveden. I tillegg finnes kulturhistoriske elementer som skyttergraver og kanonoppstillinger ytterst på neset, men her er det i dag mangel på stier og oppmerking. 
Planen viser videre hvordan en mulig kyststi kan være med å skape en kobling fra Åros mot sør-øst til Prestebukta og videre opp mot Kvernhusvannet, og planen legger opp til å gjøre oppgraderinger for ulike offentlig funksjoner som kommer felleskapet til gode. 
- Mange av funksjonene og stedene er skjulte for flesteparten av befolkningen, men denne sammenhengen mellom aktiviteter er allikevel spesiell. Det er svært få steder du får samlet så mange forskjellige kvaliteter på en relativ kort strekning, og at det i tillegg er allment tilgjengelig gjør det unikt, skriver forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
Offentlig høring
By- og stedsutvalget i Kristiansand kommune skal behandle saken i sitt møte 2. juni, og Plan- og bygningssjefen anbefaler at forslaget til detaljregulering legges ut til offentlig høring. 
Kartutsnitt som viser forslag til detaljreguleringsplan fro Braneset. (Foto: Trollvegg/Repstad eiendom)
Powered by Labrador CMS