Interpellasjon: Ønsker ikke at barnevernets bruk av Grip blir redusert

Publisert

Leder av Fellesbarnevernet, Monica Brunner, orienterte i forrige kommunestyremøte Songdalens lokalpolitikere om relevante forhold innen Fellesbarnevernet for Kristiansandsregionen. 
Med bakgrunn i den informasjonen som da ble gitt, har fem kommunestyrepolitikere i fellesskap levert en interpellasjon hvor de spør om ordføreren vil be kommunestyret sende en anmodning til Fellesbarnevernet hvor de ber om at antall barn og unge som mottar tilbud fra Grip ikke blir redusert, men at det heller tas sikte på et samarbeid som kan gi forutsigbarhet for alle. 
Under følger interpellasjonen i sin helhet. Ordfører Johnny Greibesland besvarer denne i kommunestyremøtet 12. desember.

Til Ordføreren.
Fellesbarnevernet gav i kommunestyret, 22.11.2018, en orientering til kommunestyret, noe som var riktig og viktig. Av den grunn har ikke Tjeneste- og levekårskomiteen fått saken til behandling. Vi ønsker derfor å følge opp denne i form av en interpellasjon fra et flertall i komiteen.

INTERPELLASJON til ORDFØREREN
Med bakgrunn i den orienteringen som ble gitt i kommunestyret 21.11.2018 fra leder i Fellesbarnevernet Monica Brunner, ønsker vi som en av eierne av forvaltningsorganet å sette søkelyset på noen viktige problemstillinger.

Brunner peker i orienteringen på at stiftelsen Grip i Songdalen er det beste barneverntiltaket de har i regionen, fordi Grip leverer svært god måloppnåelse. Samtidig sier hun at ungdom plasseres i ulike institusjoner rundt om i landet med til dels dårlige resultater. På tross av dette har fellesbarnevernet besluttet å redusere bruken av Grip, da de mener at en kostnad på kr. 70 000,- i måneden for en heldøgnplass, er for høy.

I samme redegjørelse sier Brunner at enkelte beboere på Grip kunne ha klart seg med tiltak på et lavere nivå, og at Grip er et for omfattende tiltak for de som bor der. Dette kan bety at ungdommene på Grip har et for godt tilbud. Monica Brunner erkjenner i orienteringen at rapporten som ble fremlagt etter den såkalte Stina-saken, viser at barnevernet har store utfordringer på mange
områder. Noe det jobbes målrettet med for å forbedre.

Vi leser og hører i media om mange tragedier innen barnevernet. At fellesbarnevernet i en slik krevende situasjon velger å redusere på bruken av det eneste heldøgntiltaket, som hun hevder virker etter sin hensikt, stiller vi oss undrende til.


Brunner sier at barnevernet i Kristiansandsregionen har 37 ungdommer plassert i heldøgnstiltak. Hun hevder at tallet er for høyt sammenlignet med andre barnevernstjenester på samme størrelse. Barnevernsbarn har blitt sendt i flere ulike tiltak over store deler av landet uten at en har lykkes med å hjelpe disse. I følge mediaoppslag har noen opplevd å bli rusmisbrukere mens de har vært i tiltak.

Vi er to som har sittet i styret for Grip, som kommunens representanter, og kjenner godt til tiltaket. Vi kjenner til at flere tungt belastede ungdommer har fått hjelp til å mestre livene sine. For oss er det aller viktigst å hjelpe barn til å få et verdig liv, der de kan forsørge seg selv på sikt. Derfor trengs det ulike tiltak, både private og et sterke offentlige hjelpetiltak.

Samfunnsutviklingen viser at der er store utfordringer innen psykisk helse blant barn og unge. Så i nær tid kan vi ikke regne med nedgang i antall barn som vil trenge hjelp. Derfor finner vi det uforståelig at fellesbarnevernet vil redusere antall plasser i Grip. Vår mening er at det burde bli et sterkere samarbeid med Grip. De sitter inne med betydelig kompetanse der ansatte har blitt «håndplukket» etter personlige kvaliteter, noe som er viktig i dette arbeidet. Derfor er vi bekymret for å miste denne kompetansen. Dessuten har Grip 7 arbeidsplasser som tilsvarer 120 i Kristiansand.

Så til vårt spørsmål til ordføreren.
Vil ordføreren be kommunestyret sende en anmodning til fellesbarnevernet og be om at antall barn og unge ikke blir redusert i stiftelsen Grip. Kanskje heller inngå et samarbeid som vil gi forutsigbarhet for alle. Dette er så alvorlige saker at en bør prøve å feile minst mulig.

Anders Ramsland , H.(leder av tjeneste- og levekårskomiteen.)
Anvor Solbjørg Jørgensen, Sp ( Medlem av tjeneste- og levkårskomiteen.)
Arne Skraastad, Krf. ( Medlem av tjeneste- og levekårskomiteen )
Siv Finsaadal, Frp. ( Medlem av tjeneste- og levekårskomiteen )
SveinGrødum, H. ( Tidligere kommunens representant i styret for Grip. )


Vil ordføreren be kommunestyret sende en anmodning til fellesbarnevernet og be om at antall barn og unge ikke blir redusert i stiftelsen Grip? (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS