Stortingsrepresentant Eivind Drivenes og bonde og bystyrerepresentant Magne Thorvald Bakken (begge fra Senterpartiet).

Ønsker strengere jordvern

Publisert

– Regjeringen legger i dag fram for Stortinget en oppdatert jordvernstrategi. Dette kommer som et vedlegg til proposisjonen om jordbruksoppgjøret for våren 2023. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord og nye konkrete tiltak for å nå dette målet, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Eivind Drivenes til N247 fredag.

Han legger til at mens det i dag er et mål om å ikke omdisponere mer enn 4-5.000 dekar per år er det i den nye strategien satt et mål om at maksimalt 2.000 dekar dyrka mark kan omdisponeres årlig. Dette er et mål som skal være nådd innen 2030.

– Det er ikke bærekraftig å fortsette å bygge ned matjord i det tempo vi har sett de seneste årene. Vi har lite jordbruksareal og liten grad av selvforsyning i Norge, tilføyer bonde Magne Thorvald Bakken, bystyrerepresentant fra samme parti.

Kommunenes rolle

– Strategien understreker at kommunene er særdeles viktige aktør i jordvernarbeidet. Det er avgjørende at jordvern vektes høyt i lokal arealpolitikk. For å bidra til dette vil regjeringen videreføre tiltak for å gi jordvernet positiv oppmerksomhet. Ordningen med nasjonal jordvernpris til kommuner som arbeider godt videreføres, og tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier økes, utdyper stortingsrepresentanten.

Han sier videre at de viktigste nye tiltakene er:

  • Utvikle et sentralt register for viktige jordbruksarealer av nasjonal interesse
  • Etablere et nytt kartlag for dyrkbar jord
  • Utvikle et jordbruksarealregnskap, som kan bli en del av nasjonalt arealregnskap
  • Utrede en hjemmel i jordloven for vern av viktige jordbruksarealer
  • Etablere en systematisk registrering av faktisk nedbygging av jordbruksareal
  • Flere tiltak med sikte på å redusere landbrukets egen nedbygging
Senterpartipolitikerne Eivind Drivenes og Magne Thorvald Bakken ved jordene på Linnegrøvan i Søgne, et område som tidligere er regulert til næringsformål men som kan bli tilbakeført til landbruk, natur og friluft i den nye kommuneplanen.

Større oppmerksomhet

– I dag ser vi at stadig flere snakker om og er opptatt av jordvern. En viktig årsak til dette er nok at mange ser den urolige situasjonen i verden og hvordan den kan påvirke matproduksjon. I tillegg kan oppmerksomhet rundt urbant landbruk og skolehager være med på å sette fokus på hvordan mat faktisk produseres før det havner i butikkhyllene, utdyper Bakken.

- I Hurdalsplattformen sier vi at jordvernet skal styrkes, og at jordvern skal bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen. Jeg er glad for å kunne legge fram en ny jordvernstrategi som bidrar til dette. Det er avgjørende at det lages politikk som bidrar til matberedskap og bærekraft. Krig og konflikt midt i Europas kornkammer viser oss hvor nødvendig det er å ta vare på de arealene der vi kan produsere mat på, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Regjeringens forslag skal til stortingskomitébehandling og videre på høring før det kommer til politisk sluttbehandling. Drivens tror forslaget vil bli vedtatt i løpet av inneværende år.

Powered by Labrador CMS