Båthallen skal bygges like ovenfor dagens anlegg.

Vi bygge båthall på 3.600 kvadratmeter i Holskogkilen

Publisert

Sjø-Sport etablerte seg i Holskogkilen, like ved den gamle grensa til Søgne. Dette var i 2018 og har søkt dispensasjon for å bygge en båthall på cirka 3.600 kvadratmeter like ovenfor dagens anlegg.

I innstillingen fra kommunen ble det anbefalt å avslå søknaden med bakgrunn i at området er regulert til landbruk.

«Gjeldende reguleringsplan har vurdert og differensiert forskjellige hensyn, her strandsonehensyn, landbrukshensyn og kulturmiljøhensyn. Som et resultat av planfaglig vurdering har reguleringsplanen avsatt arealer for utbygging. Omsøkt tiltak skjer i område som ikke er i utbyggingsområde.

Tiltaket grenser til et kulturmiljø, som er avsatt til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Byantikvaren fraråder tiltaket på det sterkeste.

Området er regulert til landbruk. Tiltaket er ifølge Parkvesenet i strid med forvaltning av landbrukseiendommen, og godkjenning frarådes», står det i innstillingen.

Sist torsdag var By- og stedeutviklingsutvalget på befaring på stedet og under behandlingen av saken samme dag vedtok utvalget etter forslag fra FrP og Høyre med åtte mot tre stemmer å innvilge dispensasjonen, mot SP, Ap og MDGs stemmer.

«By- og stedsutviklingsutvalget godkjenner tiltaket som omsøkt og viser til plan og bygningslovens §19-2. Utvalget mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene og at hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Bakgrunnen for tiltaket er et reelt behov for båtopplag i denne delen av byen, og tiltaket vil gi mindre utslipp av klimagasser. Dessuten vil båtopplegg på stedet redusere tungtransport på den svært svingete og farlige Langenesveien», lød forslaget.

Powered by Labrador CMS