Oppretter inntil 10 bydelsråd

Publisert

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag kveld at det etableres et treårig prøveprosjekt for etablering av bydelsråd. Vedtaket innebærer videre at kommunen yter administrativ støtte til bydelsrådene og innarbeider rutiner for å sende dokumenter til bydelsrådene når disse skal involveres i høringer eller ha anledning til å uttale seg om saker. 
Kommunedirektørens innstilling om økonomisk støtte til rådene med kroner 2 per innbygger ble også vedtatt av bystyret. 
KrF fremmet under debatten et forslag om at antall bydelsråd kunne være inntil 15, men ved voteringen fikk kommunedirektørens forslag om inntil 10 bydelsråd flertall i bystyret. 
Ett forslag fra Høyre om å utsette endelig beslutning om mandat og oppgaver i påvente av en evaluering av formannskapets dialogmøter ble ikke votert over etter at administrasjonen opplyste at ordningen i så fall kunne bli utsatt til 2024. 
Påpeker representativitet
Derimot ble Høyres forslag om å sikre representativ deltakelse i bydelsrådene gjennom rekruttering fra velforeninger og andre organisasjoner vedtatt med 63 mot 9 stemmer. 
Et forslag fra Venstre om at elevrådene samordner seg og velger ett fullverdig medlem pluss en vararepresentant til rådene ble også enstemmig vedtatt. Det samme ble et forslag fra SV om at kommunen skal stille til rådighet lokaler på nøytral grunn. Et annet forslag fra SV om at møter i bydelsrådene skal være åpne for publikum og presse ble vedtatt mot åtte stemmer (TVP, PP, Reisvoll (H). 
I februar 2020 ble de første initiativene til bydelsråd tatt i Søgne og i Songdalen hvor dette bildet er tatt. (Foto: Jan Tore Weire, arkiv)
Powered by Labrador CMS