Tor Valdvik er kommunikasjon og samfunnskontakt i KNA.

«Regjeringen snur ryggen til fylkesvegene»

Publisert

Av Tor Valdvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Alle politikere sier de er opptatt av fylkesvegene – ingen gjør noe med det.

Så var vi her igjen. En ny valgkamp ligger bak oss med konkrete løfter om å ruste opp fylkesvegnettet. Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykkene har i årevis vist oss at dårlig veistandard er en medvirkende årsak til mange av dødsulykkene.

Ifølge fagetatenes innspill til Nasjonal Transportplan er det opp mot 90% større sjanse for å bli drept eller hard skadd på fylkesvegene en på riksvegnettet.

Informasjonen er krystallklar, og dette ble også påpekt av Riksrevisjonens rapport tidligere i år, som slo fast at det er uakseptabelt at dårlige veger medvirker til rundt 30 dødsulykker i året. KNA har nærmest til det kjedsommelige påpekt viktigheten av at satsingen må komme. Vi kan ikke vente på nye nasjonale transportplaner eller skylde på fylkeskommunene.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er av en så massiv karakter at det er vanskelig å forholde seg til. Rådgivende Ingeniørers Forening har anslått standard- og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet til svimlende 700 milliarder kroner. Nesten et halvt statsbudsjett. Hva er så økningen i øremerkede midler til fylkesvegene fra samferdselsdepartementet? Puslete 25,7 millioner kroner.

Riktig nok er det en økning på 10 prosent i de frie rammene til fylkeskommunene, men det er likevel ikke i nærheten av å være tilstrekkelig for å starte en troverdig innhenting av etterslepet. Tall KNA har hentet inn fra KS viser nemlig en realnedgang i fylkeskommunenes frie inntekter fra veiene ble overført i 2010 til 2022 dersom man korrigerer for prisvekst og demografiendringer.

I samtlige debatter, møter og ordskifter med politikere fra ulike partier, har de fremhevet viktigheten av å gjøre konkrete grep for å løfte standarden på de elendige fylkesvegene. Når de får makt og ansvar så svikter de gang på gang.

KNAs hovedmål med årets kommune- og fylkesvalgkamp var å bevisstgjøre og ansvarliggjøre norske politikere på viktigheten av å prioritere fylkesvegnettet og faktisk få i gang et krafttak for mer trafikksikre fylkesveger. Dersom regjeringens statsbudsjett blir vedtatt, må vi dessverre konstatere at vi ikke lykkes, og at den tverrpolitiske neglisjeringen av fylkesvegnettet fortsetter en stund til.

Powered by Labrador CMS