Sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank.

Uendret styringsrente

Publisert

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding torsdag.

Det står videre at prisveksten er klart over målet. Den underliggende prisveksten har avtatt videre, men er fortsatt høy. Arbeidsledigheten er lav, men veksten i økonomien er svak. Både prisveksten og den økonomiske aktiviteten har vært om lag som anslått i forrige rapport. Kronen er sterkere enn lagt til grunn. Utsiktene for norsk økonomi ser samlet sett ikke ut til å være vesentlig endret siden forrige rapport.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Pengepolitikken virker innstrammende, og vi ser at økonomien kjøler seg ned. Samtidig har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene, og fortsatt høy lønnsvekst og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil trolig bremse nedgangen i prisveksten. Det vil derfor trolig være behov for å holde renten oppe en god stund fremover. Etter hvert som prisveksten kommer ned og forholdene i økonomien tilsier det, kan vi begynne å sette renten ned igjen.

Det er usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi. Dersom kostnadsveksten i bedriftene holder seg oppe, eller kronen igjen svekker seg, kan prisveksten holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Da er komiteen beredt til å heve renten igjen. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i desember.

Powered by Labrador CMS