- Vil ha sentrumsplan for Nodeland klar før kommunesammenslåing

Publisert

En helt ny og meget omfattende plan for fremtidig utvikling av Nodeland kan bli lokalpolitikernes avskjedsgave til befolkningen i Songdalen. Dette før de samme politikerne overlater fremtidige beslutninger til bystyret i nye Kristiansand kommune ved det kommende årsskiftet. 
Arbeidet med ny arealplan for Nodeland sentrum startet tilbake i 2015 og var mer eller mindre klart tidlig i 2018. Skoletomt på Vollan er en vesentlig del av den nye planen, og betydelig støy omkring avklaring av en ny skoles plassering, har vært en medvirkende årsak til at sentrumsplanen har blitt holdt tilbake. Med kommunestyrets seneste vedtak i skoletomtsaken, mener politikerne tiden er inne for å realitetsbehandle sentrumsplanen og vil ha den ut på høring snarest mulig. Fra kommunestyrets side har det vært et klart mål å vedta en ny sentrumsplan mens man fremdeles er en selvstendig kommune. 
Inntil 2000 nye boliger
Blant de viktigste momentene i den nye planen er en betydelig utbygging av nye boliger med en stor konsentrasjon i området Storeneset, gågate, fortetting og ikke minst utvikling av stasjonsområdet og en tettere sammenkopling fra stasjon til sentrum. Overordnet veistruktur inkludert gang- og sykkelveier, parkering, grønnstruktur med tilrettelegging for utendørsaktiviteter og sist, men ikke minst detaljplan for ny skole. Alt sammen for at Nodeland skal fremstå som et attraktivt tettsted for innbyggere i alle aldersgrupper.
Artikkelen fortsetter under bildet. 
Området mellom elva og Fagermoen kan bli hevet inntil tre meter og bebygget med bolighus dersom målet om 2.000 nye boliger skal realiseres. (Foto: Nicolai Prebensen).
Av dokumentasjonen som legges fram for planutvalget ser vi at sentrumsplanen er blitt til i krysningspunktet mellom nasjonal målsetting om nullvekst i skadelige utslipp, Stortingets vedtak om vekst i persontransport som etter 2030 skal foregå på alle andre måter enn ved bruk av personbil og de lokale ønsker om å videreutvikle bygdas positive bokvaliteter og kulturelle tiltak som er med å bevare en tydelig identitet. 

Mulighetsstudien som ble presentert i 2014 har satt sitt preg på planarbeidet. Det er i tillegg gjort vurderinger underveis om enkeltområder som er tatt med eller skjøvet ut av planen av ulike årsaker. For området Storeneset er det gjort betydelige undersøkelser med tanke på områdets beliggenhet og prognoser for flom. Her vil det være snakk om en terrengheving på opp til tre meter. Cirka 200 boenheter og bygghøyde inntil 15 meter forutsettes når området skal utvikles.
Stasjonsbyen
En viktig faktor i planleggingsarbeidet har vært å utvikle Nodeland som et kollektivknutepunkt. Dette innebærer på den ene siden å bygge flere boliger tett på sentrum og kollektivtilbudene. Samtidig innebærer det å gjøre samvirket mellom bussholdeplass og jernbanestasjon enda bedre. Overgang mellom perrongene kombinert med et nærings- og kontorbygg er en vesentlig faktor i dette bildet. Et konkret tiltak som nevnes er å fjerne betongmuren mellom perrongen og parkeringsplassen ved Prix. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Kollektivtilbudet har høyt fokus i sentrumsplanen for Nodeland og det kan bety store endringer i området rundet dagens jernbanestasjon på Nodeland. (Foto: Nicolai Prebensen).
Rådmannen nevner i sin oppsummering to punkter av spesielle interesse i 2019. Det ene forslaget gjelder bygging av overgang mellom perrongene samt nytt bygg ved Nodeland stasjon. Det andre forslaget gjelder etablering av kulturell møteplass med utgangspunkt i den gamle gymsalen bak rådhuset.
- Rådmannen mener det kan være en realistisk mulighet for at begge disse prosjektene kan påbegynnes i løpet av dette året. Dersom en lykkes med disse etableringene, vil det bety mye i forhold til å oppnå det som er blant målsetningene med dette planarbeidet, skriver rådmannen i sine kommentarer. 
Planutvalget skal behandle sentrumsplanen 31. januar og vil da trolig vedta å legge planen ut til offentlig ettersyn. Da er tiden inne for alle som har kommentarer og innspill til planen før den skal tilbake til lokalpolitikerne og får sin endelige godkjenning. 
Sist oppdatert 28.01.2019 klokken 16:15 av Nicolai Prebensen
Når skoleplasseringen nå er endelig avgjort ønsker kommunestyret i Songdalen å vedta sentrumsplanen snarest mulig. (Foto: Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS