Illustrasjonsbilde fra Konfliktrådet.

Færre unge til mekling i Konfliktrådet

Publisert
Helge Bie Riber er leder av Konfliktrådet Agder.

– For unge under kriminell lavalder er konfliktråd et godt alternativ. Allikevel har vi de siste tre årene sett en klart synkende tendens til at de yngste ikke kommer til mekling i Agder. I første halvår 2022 ble det meldt inn 60 saker med unge under 15 år. I 2023 ble dette halvert og første halvdel i 2024 er sakstallet nede i 13 saker, skriver Konfliktrådet i en pressemelding torsdag.

– Vi har ikke oversikt over hva grunnene til dette kan være, sier Helge Bie Riber som er leder av Konfliktrådet Agder, men det kan ha sammenheng med at det meldes inn få naskerisaker. Slike saker sank i nevnte periode fra 49 til 13.

– I Norge er personer under 15 år under kriminell lavalder, og kan ikke straffes. Derfor må andre ressurser enn politiet utgjøre de viktigste innsatsfaktorene for å forebygge og avverge lovbrudd i denne aldersgruppen. Konfliktrådene kan ha en viktig rolle i dette arbeidet, men da må politiet i større grad enn i dag bruke muligheten for å overføre saken til konfliktrådet for de under 15 år. Vi har kapasitet til å ta imot mange flere enn i dag, sier Riber.

– Ved å møte i konfliktrådet kan barn og ungdom ta ansvar for handlingene sine samtidig som de får innsikt i hvilken skade de har forårsaket. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden. Samtidig gir dette fornærmede en mulighet for gjenoppretting av skaden, få en løsning i en vanskelig situasjon og ikke minst gjenvinne trygghet etter blant annet voldshendelser, sier han.

Det er viktig at alle som er i tett kontrakt med ungdom samarbeider godt, slik at man får tatt tak i problemer tidlig før det eskalerer.

– Det er også en synkende tendens i overførte henlagte saker fra politiet, sier Riber.

Første halvår i 2022 fikk Konfliktrådet Agder inn 83 henlagte straffesaker. Dette sank til 51 i 2023 og er denne våren nede i 31 saker.

Derimot holder antall sivile saker seg på et jevnt nivå i Agder. Første halvår kom det inn 113 saker direkte fra publikum. Familiekonflikter, nabokonflikter og økonomiske konflikter er eksempler på sivile saker om finner sin løsning i konfliktråd. Innkomne arbeidskonflikter og tvister om husdyrhold er også å se blant sakene til Konfliktrådet.

Når det gjelder overførte straffesaker har dette også vært stabilt de siste årene. 50 saker har kommet inn hittil i år. Dette gjelder blant annet trusler, hensynsløs adferd, vold, skadeverk og tyveri. Størstedelen av straffesakene blir meklet og finner sin løsning i konfliktråd.

Avtaler i meklingsmøtet

Vet å møte i Konfliktrådet kan partene inngå mange ulike avtaler. Dette avhenger av hvilke behov de har, og hva de kommer fram til.

– En avtale kan inneholde beklagelser, økonomisk erstatning, forsikringer om at trusler skal slutte eller noe annet som de blir enige om, sier Riber.

Han understreker at mekling er en gratis tjeneste for alle, og en ordning som sparer både enkeltmennesker og samfunnet for påkjenninger og kostnader.

Ungdomsreaksjonene

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt for unge fra 15 til 18 år. I Agder fikk vi inn 14 slike saker i første halvår som er på samme nivå som i fjor og en økning fra 2022.

– Agder har et høyt innslag av ungdomsstraff, som er den strengeste reaksjonen av disse to som følge av alvorlige og/eller mange straffbare forhold, sier Riber. Agder har i mange år vært på nivå med Oslo i antall slike saker selv om vi har et langt lavere innbyggertall.

– Gjennom ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan straffen tilpasses ungdommens behov, både ved å sette de nødvendige rammene og å sette inn tiltak for å nå målet om et liv uten kriminalitet. De viktigste elementene for å få unge ut av kriminalitet er meningsfull dagaktivitet som skole, praksisplass eller jobb, samt å bygge gode relasjoner som kan være der både under straffegjennomføringen og når straffen er avsluttet. Mange tror at disse reaksjonene er lette for ungdommen, og oppleves som lite inngripende, men tvert imot er dette krevende for ungdommen, sier Riber.

Kombinasjonen tett individuell oppfølging og bruk av gjenopprettende prosess gir ungdommen mulighet for et liv uten kriminalitet. Åtte av 10 ungdommer fullfører disse straffereaksjonene, sier Riber.

Powered by Labrador CMS