Illustrasjon av foreslått opparbeiding i området, sett fra sør-øst (hvite bygningsvolum viser eksisterende bebyggelse).

Anbefaler reguleringsplan for Langenesåsen øst

Publisert

Våren 2023 ble det klart at det fortsatt var politisk flertall for å bygge ut området Langenesåsen øst i henhold til tidligere vedtatt områderegulering. Vedtaket ble fattet etter at det fra administrativt hold hadde kommet innspill om å redusere det 49 mål store delområdet med rundt 15 mål, tilsvarende cirka 30 boenheter.

Når Areal- og miljøutvalget i Kristiansand kommune får saken til behandling, anbefaler plan- og bygningssjefen at utbyggers forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn etter at det er foretatt mindre justeringer i forslaget.

72 nye boenheter

Planområdet på rundt 49 mål legger til rette for 72 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. Det skal videre sikres kvartalslekeplass og gang- og sykkelvei som del av rekkefølgekrav i områdeplan.

Boenhetene er planlagt bygget med variasjon i boligtyper og størrelser og legger til rette for eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og firemannsboliger.

Plan og bygg skriver i sine kommentarer at opparbeiding av større felles grøntområder med enkel møblering, parsellhager og tilgang til utkikkspunkter vil kunne oppfordre folk til utendørs aktiviteter og hverdagsmøter mellom naboer. Det kommenteres videre at foreslått opparbeiding av området er godt løst innenfor områdereguleringsplanens rammer, og det konkluderes med at Plan og bygg anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Det er Repstad Eiendom AS som står bak forslaget til detaljregulering, og Areal- og miljøutvalget skal behandle saken i sitt første møte etter nyttår, 11. januar 2024.

Powered by Labrador CMS