Framlagte skisser for Sentrumsveien 10-14.

Vil avslutte planinitiativ i Sentrumsveien

Publisert

Plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune anbefaler at Areal- og miljøutvalget sier nei til å gå videre med et planinitiativ som er fremmet for Sentrumsveien 10-14 i Søgne. Den aktuelle eiendommen ligger vest for eksisterende nærings- og boligbygg i Sentrumsveien 8. Mot nord grenser eiendommen til offentlig parkeringsplass, mot syd kommer ny kollektivterminal og mot vest vil Tangvall Arena trinn IV etter hvert bli etablert.

Det anbefales likevel at utvalget skal stille seg positive til at det startes arbeid med reguleringsplan dersom denne imøtekommer kommunens forslag til endringer.

Syv etasjer

Forslaget som i dag ligger på bordet inneholder 14 leiligheter i et bygg på syv etasjer. I saksutredningen skriver administrasjonen at eiendommen i kommuneplan og kommunedelplan er avsatt til sentrumsbebyggelse med krav til høy utnyttelse. Det pekes likevel på at i dette aktuelle tilfellet må høyder reduseres og hensyn til bokvalitet i Sentrumsveien 8 må vektlegges. Også forhold som berører sokkeletasje, parkering og utnyttelse av utvendige areal på eiendommen blir problematisert i saksfremlegget.

Ikke ønskelig med dagens enebolig

Dagens enebolig vil i fremtiden bli liggende mellom Sentrumsveien 8 i bakgrunnen og Tangvall Arena trinn IV som skal bygges vest for det røde huset.

Administrasjonen skriver videre at det i et langsiktig perspektiv ikke er ønskelig å beholde dagens enebolig på tomta. Eiendommen i sentrum bør inneholde sentrumsfunksjoner og utadrettet virksomhet mot kollektivterminal og gata. Det anbefales å se området i en større sammenheng. Råd til nytt planinitiativ er betydelig reduksjon av høyde, reduksjon av parkeringsareal og byggets sokkel, økt avstand til nabobygg og endre plassering av bygg på tomta.

Areal- og miljøutvalget skal behandle saken i sitt møte 6. juni.

Powered by Labrador CMS