Illustrasjon av området sett fra nordvest.

Vil bygge leiligheter og rekkehus i Kleplandsveien

Publisert Sist oppdatert

På vegne av utbygger Tofteland AS fremmer Asplan Viak forslag til regulering av et område i Kleplandsveien i Søgne. Området er cirka 10,9 dekar og ligger mellom Toftelandsveien, Kleplandsveien og Amerikaveien.

Tofteland AS eies av Aamodt Hus AS og Yngvar Aamodt AS med 50 prosent hver.

Utbygger ønsker å legge til rette for bygging av leilighetsblokk med inntil 38 leiligheter og 26 boliger i rekkehus.

By- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune fikk saken til politisk førstegangsbehandling i sitt møte 15. juni, og administrasjonen foreslo at saken legges ut til offentlig ettersyn med enkelte justeringer. Blant endringer administrasjonen ønsker er reduksjon av antall etasjer i boligblokker fra seks til fem etasjer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og legger planene ut til offentlig høring.

– Vil tilby noe annet

I saksfremlegget til utvalget peker administrasjonen på at det er bygget mange leiligheter på Tangvall den senere tid, og forslaget som nå fremmes tilbyr noe annet i form av rekkehus, noe som kan være med på å få flere barnefamilier til sentrum. Det pekes videre på at det er lagt vekt på å skape en hyggelig atmosfære med felles oppholdsarealer med leke- og aktivitetsmuligheter, beplanting og romslige hager for rekkehusene.

Det planlegges etablering av 64 nye boenheter av forskjellig størrelse. All parkering skal skje under bakken med unntak av fire gjesteparkeringsplasser på terreng. Det skal etableres parkeringskjeller med plass til totalt 69 plasser for bil og 60 plasser for sykkel.

– Godt forslag

Av saksfremlegget videre fremgår at Plan- og bygningssjefen mener planforslaget er et godt gjennomarbeidet forslag som viser gode boliger og bokvaliteter, og vurderer at planlagt utbygging er positiv på grunn av økt variasjon av boligtyper på Tangvall. Det anbefales at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Illustrasjon av området sett fra nordøst.
Powered by Labrador CMS