Tangvall gård ligger like «bak» det gamle rådhuset på Tangvall.
Tangvall gård ligger like «bak» det gamle rådhuset på Tangvall.

– Ønsker å legge til rette for langsiktig og bærekraftig gårdsdrift

Publisert
Per dato er det ca. 150 vinterfôra sauer på gården, som i hovedsak går til lokalproduksjon av pinnekjøtt og fenalår i samarbeid med Eikestøl (Slakteren i Søgne) på Lunde. Alle produktene blir solgt som lokalmat i Kristiansand under merkevarenavnet 4640 Søgne, som gården er deleier i.
Per dato er det ca. 150 vinterfôra sauer på gården, som i hovedsak går til lokalproduksjon av pinnekjøtt og fenalår i samarbeid med Eikestøl (Slakteren i Søgne) på Lunde. Alle produktene blir solgt som lokalmat i Kristiansand under merkevarenavnet 4640 Søgne, som gården er deleier i.

For at neste generasjon skal overta og utvikle driften av Tangvall gård ønsker eier å omregulere deler av eiendommen. Vesentlige momenter i et planinitiativ handler om å bygge ny bolig og nye mer effektive driftsbygninger som tilfredsstiller dagens- og morgendagens krav til en bærekraftig drift. Et nytt gårdstun ønskes etablert sydvest på eiendommen, i god avstand til Tangvall sentrum. Samtidig er det et ønske at området med eksisterende låve og våningshus blir omregulert til sentrumsformål.

Plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune har besluttet at planinitiativet fra Søgne-bonde Terje Ø. Pettersen som i dag eier gården har, skal stoppes, men Pettersen har etter dette fremmet krav om politisk behandling av saken. Det er Areal- og miljøutvalget som nå må ta stilling til om administrasjoners vedtak blir stående eller om politikerne ønsker at gårdeieren kan gå videre med sitt initiativ.

Tangvall gård har vært i nåværende families eie siden 1865 da Tangvall var et ubebygget skogholt. Driftsbygningene fra 1950-tallet er ikke lenger egnet til moderne gårdsdrift og tilfredsstiller i følge eier ikke den fleksibilitet som er nødvendig og forenlig med dagens krav til moderne og bærekraftig driftsform. Det pekes videre på at gården ved flere anledninger har måttet gi fra seg areal til sentrumsformål og at gårdstunet i dag ligger inneklemt i et hjørne med betydelig redusert fleksibilitet.

« Blir det (vedtaket) stående har kommunen vunnet kampen de har ført mot oss de siste tiårene. Vi må da legge ned produksjonen av lokalmat, som familien har drevet siden 1865 på Tangvall gård», skriver gårdeier i sin begrunnelse for å få et endret vedtak når saken kommer til politisk behandling.

Areal- og miljøutvalget i Kristiansand kommune skal behandle saken i sitt møte torsdag 11. januar.

Powered by Labrador CMS