Leder av «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», Sigurd Berg Aasen.

«Statsforvalter og Kristiansand kommune med ugyldige vedtak»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Morten Mosberg i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» bad den 5.06. 2023 om innsyn i foreslåtte (investerings-) prosjekter i forbindelse med Kristiansand kommunes økonomiplan. Etter lang tid - langt utover rimelig svarfrist - avslo Kristiansand kommune innsynsbegjæringen. Avslaget fra kommunen ble klaget inn for Statsforvalteren i Agder.

Klagebehandlingen hos Statsforvalteren tok også uforholdsmessig lang tid. Ikke overraskende – Statsforvalteren inntok det samme standpunkt som Kristiansand og støttet opp om Kristiansand kommunes vedtak.

Mosberg fremmet deretter saken inn for Sivilombudet – oppnevnt av Stortinget.

Sivilombudet skal sikre at den offentlige forvaltning ikke øver urett mot den enkelte borger ved de avgjørelser forvaltningsorganene tar og at embets- og tjenestepersoner ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Etter en grundig juridisk vurdering hos Sivilombudet ser Statsforvalteren i Agder – 20.12.2023 - seg nødt til å omgjøre eget vedtak slik at vedtaket oppheves som ugyldig og at Kristiansand kommunes vedtak som nektet innsyn, må oppheves.

Takk til Sivilombudet for deres upartiskhet og faglige mot.

Derimot er det grunn til å stille et stort spørsmål ved nøytraliteten og den faglige kompetansen hos Statsforvalteren og administrasjonen i Kristiansand kommune. Ikke bare på grunn av denne saken, men denne saken i summen av en rekke saker hvor det er grunnlag for å stille de samme spørsmål. En slik tvil bidrar til å svekke tilliten til våre myndighetsorganer. Det er ikke bra. Mer enn noen gang er det behov for å bygge denne tilliten. Vi må alle bidra. Også Statsforvalter og Kristiansand kommune.

Powered by Labrador CMS