Ny art tilført Søgne-faunaen

Publisert

Den 31. mars 2024 var jeg en tur ved Tjomsevann på jakt etter den første gransangeren for året, den var selvsagt på plass slik den pleier å være i slutten av mars.

På samme plass så jeg en flaggermus som jaktet insekter.

Jeg klarte å ta en del ganske bra bilder av dyret, å fotografere flaggermus i flukt er en utfordring. Det er bare å prøve.

Heldigvis var dette klokken 10.00 og lyset var bra. Jeg var ikke sikker på arten, men hadde på følelsen at det kunne være noe spesielt.

Jeg er ikke ekspert på flaggermus, men vet om Norges beste: Jeroen Van der Kooij.

Jeg lastet opp bildene til han og svaret kom etter noen timer, han var sikker på det var en Trollflaggermus. Den er sjelden i Norge og har ikke vært observert området tidligere.

Vi har flere arter flaggermus i Søgne, Nord-flaggermus, dvergflaggermus og vannflaggermus (fåtallig).

Fakta: (Kilde Dyreriket Animalia)

Trollflaggermus Pipistrellus nathusii er en middels stor flaggermus med variabel pelsfarge. Trollflaggermus migrerer årlig og kan trekke mer enn 2.000 km mellom sommer og vintersted. Forekomsten i Norge er derfor svært sporadisk.

Kjennetegn

Trollflaggermus er middels stor med normalvekt 6 til 10 g og underarmslengde 32 til 37 mm. Den har variabel, dog ofte rødbrun pels. Pelsfargen kan endre seg noe gjennom året, med en mer rødbrun farge på sommeren, mørkebrun pels på sensommeren, samt mer grålige tupper utover høsten. Magen er svakt lysere. Ryggsiden av halemembranen er pelskledd til omtrent halvveis ned membranen.

Utbredelse

Det er per dags dato ikke påvist noen ynglekolonier eller hunndyr i Norge, men arten ser ut til å være til stede hele sommerhalvåret i Rogaland og Agder. Observasjoner i resten av Norge er mer sporadisk og forekommer primært i september. Dette er sannsynligvis individer som migrerer over Norge fra Russland til Storbritannia. Det er også flere observasjoner av trollflaggermus på norske oljeplattformer om høsten.

Arten forekommer ellers i store deler av Europa, men utbredelsen varierer gjennom året.

Levevis

Arten forekommer primært i forskjellige former for skog. Under trekket ser habitater i tilknytning til vann ut til å være spesielt viktig.

Nyere funn viser at den kan trekke mer enn 2.000 km, som er svært langt for flaggermus. Under trekktiden er arten spesielt utsatt for kollisjon med vindmøller (Voigt m.fl. 2016).

Yngling foregår som oftest nordøst i Europa, mens overvintring foregår primært i sørvest. Overvintrende individer har nylig blitt påvist i Finland (Blomberg m.fl. 2021).

Forvekslingsarter

Trollflaggermus er større enn dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus. Underarmen hos trollflaggermus er oftest lenger enn 32 mm. Hos dvergflaggermus er den vanligvis kortere enn 32 mm. Hos trollflaggermus er den 5. fingeren oftest lenger enn 40 mm, mens den vanligvis er kortere enn 40 mm hos dvergflaggermus.

Trollflaggermus kan også forveksles med tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus, men det er ingen sikre funn av denne arten i Norge.

Powered by Labrador CMS