Illustrasjonsbilde: Mørket senker seg i Drivdalen.

Natt til 3. april blir lyset slukket på rv. 9 Homstean–Skarpengland

Publisert

Fra natt til 3. april til 15. oktober slukker Statens vegvesen lyset om natten på på rv. 9 Homstean–Skarpengland i Agder for å skåne insektene, skriver Vegvesenet i en pressemelding mandag ettermiddag.

– I april våkner insektene til liv og i oktober går de i dvale. Naturen yrer av liv i denne delen av året, derfor har vi valgt denne perioden for å teste ut et tiltak der vi slukker veilys, sier rådgiver Erling Fjeldaas i Klima og miljøseksjonen i Statens vegvesen.

Slukker lyset på 3 km

Strekningen rv. 9 Homstean–Skarpengland er en av fire ulike strekninger i et prøveprosjekt, hvor lyset blir slukket for å skåne insektene.

Strekningen er på 3 km og går gjennom et småkupert landskap med skogkledte berg, våtmarker og innsjøer. Ved Homstean omkranses veien av blant annet fulldyrket jord og blandingsskog, og veien går delvis langs og krysser Homsåna som er et lokalt viktig bekkedrag. Ved Skarpengland ligger Skarpenglandsvann som er en viktig og rik kulturlandskapssjø. Strekningen har fartsgrense 70 km/t og en gjennomsnittlig trafikkmengde på 3.700 kjøretøy i døgnet.

De andre tre strekningene er E18 Sannidal–Østerholt sør i Telemark, rv. 15 Bismo sentrum–Storøye i Skjåk kommune i Innlandet og fv. 2962 Sky-krysset–Gamle Solum kontrollstasjon i Larvik.

– Lysene slukkes fra kl 00:00 – 05:00, en tid på døgnet da det er lite trafikk på veien. Veistrekningene er valgt fordi veilyset på disse har antatt høy negativ effekt på naturen. Trafikksikkerhetsrevisorer i Statens vegvesen har bistått i arbeidet med å velge ut strekningene. Sentralt i utvelgelsen er at vi har tatt hensyn til lokale forhold og unngått strekninger med viltpassasjer og hull i viltgjerder. Det er satt opp informasjonsskilt som varsler trafikantene om nattslukking, forteller Erling Fjeldaas.

Lysforurensing er en medvirkende faktor til insektdød

– Insekter blir negativt påvirket av veibelysning. Konsekvensene er for eksempel at de svirrer rundt lyskildene, skyr vekk fra viktige leveområder eller ikke ser himmellegemer som de er avhengige av for å orientere seg. Lysforurensning er et stort problem som globalt øker med 10 prosent i året, og er en medvirkende faktor til nedgangen av insekter, forteller Erling Fjeldaas.

Hvert år de siste 25–30 årene har den totale mengden insekter i verden falt med 2,5 prosent årlig, viser en global rapport. Pollinerende insekter har en viktig funksjon i økosystemene. De pollinerer, bryter ned organisk materiale og er mat for andre dyr. Ifølge Artsdatabanken er 24 prosent av alle pollinerende insekter i Norge på Rødlista og står dermed i fare for å dø ut. Forsvinner insektene, vil økosystemene kollapse.

Pilotprosjekt

Lysslukkingen er et pilotprosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune for å redusere veibelysningens negative effekt på naturen og særlig på flyvende innsekter. Prøveprosjektet er en del Vegvesenets forskning på lysforurensing og skal øke kunnskapen om de negative konsekvensene av veilys og hvilke tiltak vi kan gjennomføre.

I tillegg til å redusere lysforurensing, skal pilotprosjektet blant annet teste praktisk gjennomførbarhet, hvilke vurderinger som må ligge til grunn for valg av strekninger, eventuelle avbøtende tiltak og hvordan det skal fungere.

Nattslukking er utbredt i flere andre europeiske land og særlig i England. Ut fra en føre-var-vurdering er det et anbefalt tiltak å gjennomføre.

Forsker for å øke kunnskapen om lysforurensning

Statens vegvesen har siden 2021 samarbeidet med NIBIO og Universitetet i Sørøst-Norge for å øke kunnskapen om de negative effektene av lysforurensning fra veibelysning, og da særlig effekten på insekter.

Powered by Labrador CMS