Ber om videre avklaring i «gammel sak»

Publisert

Kommunalutvalget i Kristiansand kommune vedtok tirsdag enstemmig å sende tilbake til administrasjonen en sak om refusjon av merverdiavgift i private utbyggingsområder. Saken dreier seg om et regelverk som tidligere er behandlet i perioden 2013-2014 og innført fra 2015 i Kristiansand. Tilsvarende regelverk har også vært praktisert i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen.

N247 omtalte i 2018 det som av utbyggere omtales som «rådyr kommunal service» og en uheldig konsekvens av måten regelverket lokalt praktiseres på.

Komplisert regelverk

Et innfløkt regelverk for refusjon av merverdiavgift innebærer at utbyggere av et lokalt boligområde ikke får refundert moms for utgifter de har til bygging av veier og annen infrastruktur i nye boligområder. Det samme regelverket inneholder bestemmelser som medfører at kommunen kan få denne momsen utbetalt når de overtar området etter at dette er ferdig utbygd.

Kommuner og utbyggere har anledning til å inngå avtaler hvor utbygger som faktisk har betalt inn avgiften, kan få hele eller deler av denne refundert igjen fra kommunen. Avtaleverket åpner for ulike modeller for hvordan dette kan gjøres.

Kommunens involvering med hensyn til ansvar og hvilken arbeidsmengde dette medfører er avhengig av hvilken modell som benyttes når avtalen med utbygger inngås. Avtalene vil i alle tilfeller bety noe administrativt arbeid for kommunen og dette ønsker kommunen en kompensasjon for. Det er ingen lovmessig regulering av hvordan den tilbakeførte avgiften skal fordeles mellom kommune og utbygger, og dette er derfor en sak partene kan bli enige om i hvert enkelt tilfelle.

I henhold til retningslinjene Kristiansand kommune har vedtatt beholder kommunen selv 25 prosent av det mva-beløpet som refunderes.

Arbeidet kommunen påtar seg ved slike avtaler består av selve avtaleinngåelsen og deretter de neste 10 årene må kommunen en gang i året innrapportere beløp for avgiftsberegning. Arbeidsmengden er således ikke proporsjonal med størrelsen på den avgiften som refunderes. I praksis betyr dette at dersom en utbygger har betalt fem millioner kroner i merverdiavgift som kommunen i sin tur får refundert, vil kommunen sitte igjen med 1.250.000 kroner for 80 timers arbeid. Dette gir en timepris på kr 15.625.

Utsatt evaluering

Kommunens retningslinjer skulle vært evaluert på et tidligere tidspunkt. I 2018 informerte teknisk direktør i en innstilling til by- og miljøutvalget og formannskapet at evalueringen ikke er gjennomført grunnet manglende kapasitet i administrasjonen. Det ble da lagt fram forslag om å utsette evalueringen til 2020, og at denne skulle gjennomføres samtidig med at det skulle skje en samordning av boligutbyggingspolitikken i de tre kommunene som nå er slått sammen.

Seks år senere kommer saken endelig til ny politisk behandling, og i saksfremlegget blir det foreslått å videreføre eksisterende ordning.

Påpeker mangler i utredning

I et høringsinnspill fra Utbyggerforeningen i Kristiansand pekes det på flere forhold som tilsier at dagens praksis bør endres, forhold som ikke er vektlagt i saksfremlegget til politisk behandling.

  • Ny tolkning av ESA-regelverk peker på at kommunen ikke trenger fortjeneste på tjenesten, men derimot at alle utbyggere må gis en lik rett til tilbakeføring av merverdiavgift.
  • Agder fylkeskommune har enstemmig vedtatt å refundere hele mva-beløpet til utbygger
  • Kommunalministerens svar i Stortinget 19.16.23 der han uttaler «(....)kommunene ikke kan beholde mer enn det har kostet dem å ekspedere søknaden når private har forskuttert og fått tilbake merverdiavgift».

Utbyggerforeningen har på denne bakgrunn foreslått at selvkostprinsippet skal gjelde og at 10 prosent av tilbakeført merverdiavgift tilfaller kommunen, med et maksimumsbeløp på kroner 250.000 for den aktuelle perioden på 10 år.

Enstemmig utvalg

Under behandlingen i Kommunalutvalget uttalte Høyres Norunn Tveiten Benestad at det er flere spørsmål til saksfremlegget. Dette gjelder blant annet hva kommunen skal sitte igjen med, referanser til andre kommuner som har endret praksis nylig og kommunalministerens svar til Stortinget. Etter støtte fra samtlige medlemmer i utvalget ble Høyres forslag gjort om til utvalgets forslag og deretter enstemmig vedtatt.

Saken sendes tilbake og Kommunalutvalget ber om videre avklaring av følgende punkter:

1. Lovligheten av at kommunen sitter igjen med finansiell gevinst av foreslåtte ordning, jevnfør kommunalministerens svar i Stortinget.

2. ESAs prinsipielle tilnærming til likebehandling.

3. Agder fylkeskommunes vedtak om å refundere hele beløpet, og ikke ha en nedre beløpsgrense.

4. Saksfremstillingens presentasjon av ordningen i Oslo kommune, som står i motsetning til vedtak 237/23 i Oslo.»

Saken fremmes kommunalutvalget på nytt etter videre saksbehandling og faktasjekk.

Powered by Labrador CMS