Områderegulering Øygardsheia: - Klage tas ikke til følge

Publisert

Etter at endringer i områdereguleringplan for Øygardsheia var innarbeidet og tidligere innsigelser til planen var trukket, ble planen endelig vedtatt av Søgne kommunestyre 19.12.2019. 
Det er ViaNova Kristiansand AS i samarbeid med Feste Grenland AS som på vegne av Repstad Eiendom AS har utarbeidet områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen). Planen har følgende hovedmål:
  • Skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, småhusbebyggelse og flermannsboliger.
  • Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
  • Sikre parkering for bakenforliggende rekreasjonsområder og turstier.
  • Bedre trafikale forhold ved Langenes skole.
Tre klager
Etter kommunestyrets vedtak er det kommet inn tre klager på planen, en av klagene ble avvist på grunn av manglende rettslig klageinteresse, de to andre klagene er behandlet av Fylkesmannen i Agder som klageinstans. En av klagene som er behandlet er levert av Naturvernforbundet i Søgne, den andre klagen er fra to personer som har fritidsbolig nær det regulerte området. 
Fylkesmannen skriver i sitt svar at planen er vedtatt etter en prosess med mulighet for høringsuttalelser og medvirkning etter plan- og bygningsloven. Videre skrives blant annet at:
«Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen vurdert arealanvendelsen i planområdet i tråd med regelverket i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen viser til at det ligger til kommunestyret å foreta en saklig og forsvarlig avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende i saken. At resultatet kan bli et annet enn det klagere ønsker seg betyr ikke at saken ikke har vært tilstrekkelig utredet eller at det ikke er foretatt saklige planfaglige vurderinger».
Tas ikke til følge
I sitt vedtak som er endelig og ikke kan påklages konkluderer Fylkesmannen med at kommunestyrets vedtak opprettholdes, og de to klagene tas ikke til følge. 
- Veldig greit å få bekreftet
Daglie leder hos utbygger Repstad Eiendom AS, Ole J. Bueklev sier i en kommentar til N247 at det viktigste er å slippe usikkerheten man bærer på når man ikke med sikkerhet vet om vedtatt plan er gyldig. 
- Det er veldig greit å få bekreftet at planen kan gjennomføres. Det betyr også at kommunen har gjort en god jobb og at planen er forsvarlig behandlet, sier Bueklev. 
- Fylkesmannens avgjørelse betyr at kommunen har gjort en god jobb og at planen er forsvarlig behandlet, sier Ole J. Bueklev. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS