Regulerer for nytt næringsbygg i Kleplandsveien

Publisert

På vegne av Sol Åsen AS fremmer nå Vianova detaljreguleringsplan for et areal i Kleplandsveien i Søgne. Hensikten med planen er å bygge et nytt næringsbygg hvor det kan drives lett industri, lager og håndverk med tilhørende kontor og administrasjon. Det legges til rette for næringsbygg med totalt 7.800 kvadratmeter bruksareal tiltenkt lokale håndverksbedrifter som ser seg om etter nye og større lokaler. 
Planområdet ligger vest for området hvor det nylig er varslet oppstart av detaljregulering med tanke på forsamlingslokale, barnehage og boliger.
Omdisponering av matjord
I saksfremlegget til By- og stedsutviklingsutvalget skriver administrasjonen at planen er i tråd med både kommuneplanen for Søgne og kommunedelplan for Tangvall. Videre anføres at planforslaget medfører nedbygging av dyrkbar mark, og det er derfor krav om at matjorda skal omdisponeres og brukes annensteds.
Administrasjonen legger til at det i forbindelse med ny kommuneplan blir foretatt en vurdering om tilbakeføring av arealer der dyrka mark er satt av til byggeområder. Dette vurderes ikke å være aktuelt i dette konkrete området. Administrasjonen har etter en totalvurdering falt ned på at området ikke er tilstrekkelig verdifullt jordbruksareal til å anbefale at det skal opprettholdes. 
Ut på høring
Administrasjonen konkluderer med at planen legger opp til en grei utvikling av området, med tilstrekkelig høy utnyttelse og nytt fortau, og legger til at byggenes utforming kan arbeides videre med. Plan og bygg anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og sier forslaget er gjennomarbeidet og godt belyst.
By- og stedsutviklingsutvalget skal behandle planen i sitt møte 2. juni.
Sist oppdatert 22.05.2022 klokken 08:22 av Nicolai Prebensen
Luftfoto av reguleringsområdet. (Foto: Kristiansand kommune/Vianova)
Markeringen viser området hvor det planlegges et næringsbygg på Klepplandsveien. (Foto: Kristiansand kommune)
Powered by Labrador CMS