Trafikksikkerhetstiltak på Hølleveien: - Straks ferdig

Publisert

Siden tidlig i vår har Repstad anlegg AS arbeidet med trafikksikkerhetstiltak på og langs Hølleveien i Søgne. Arbeidet utføres på oppdrag fra Agder fylkeskommune som veieier.
- Prosjektet består i alle hovedsak av to tiltak som begge skal føre til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på Hølleveien, sier byggeleder for fylkeskommunen, Stine Rasmussen til N247. 
Hun forteller videre at et viktig element har vært å få bort flere direkte avkjørsler fra boligene vest for fylkesveien. Frem til nå har trafikk til og fra boligene gått rett ut på Hølleveien. Nå er det laget en parallell avlastningsvei vest for husrekken, og boligene får da avkjørsel til den nye veien. Dette gir kun én felles avkjørsel ut til Hølleveien. 
- Det foreligger videre planer som inkluderer rundkjøring ved avkjørsel til Linnegrøvan. Når denne realiseres vil trafikken fra boligene vest for Hølleveien kanaliseres gjennom avlastningsveien og munne ut i rundkjøringen, utdyper Rasmussen. 
Busslomme og gang- og sykkelvei
Det andre hovedelementet i prosjektet er oppgradering av gang- og sykkelveien i en lengde av rundt 400 meter fra Nygård skole i retning mot Tangvall. 
- Her har vi bygget en ny gang- og sykkelvei med standard som sykkelekspressvei hvor gående og syklende skilles i hvert sitt felt. Et viktig tiltak har vært å flytte krysningspunkt på veien Nygårdsheia lenger bort fra Hølleveien, forklarer anleggsleder for Repstad Anlegg, Petter Olsen.
Artikkelen fortsetter under bildet.
I tillegg er det gjort betydelige endringer av busslomma ved Nygård skole. Et viktig tiltak her er at alle busser nå vil kjøre inn i busslomma fra sydsiden. Det betyr at all av- og påstigning vil skje mot øst, og busspassasjerer vil ikke ha behov for å krysse kjørebanen i busslomma. (Foto: Jon Aamodt).
- For å bedre fremkommelighet i krysset Nygårdsheia - Hølleveien er det laget et avkjøringsfelt for trafikk i sydgående retning som skal svinge til venstre i Nygårdsheia, tilføyer Rasmussen.
Arbeidet lang veien har berørt flere private eiendommer, men Olsen forteller om et godt samarbeid med berørte grunneiere. Han tilføyer videre at det også er lagt ny infrastruktur for vann og avløp i forbindelse med bygging av avlastningsveien. 
Endret kjøremønster
Med tiltakene som nå gjennomføres skal fremkommelighet, trafikksikkerhet og oversiktlighet i området forbedres. Olsen trekker frem ett punkt hvor bilister bør være spesielt oppmerksomme. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
- Det er laget et tilrettelagt krysningspunkt med trafikkøy ved den sydlige enden av busslomma. Her bør trafikanter være særlig oppmerksomme for kryssende fotgjengere og også fordi kjørebanen legges litt om akkurat ved krysningspunktet, utdyper Olsen. (Foto: Jon Aamodt).
Prosjektet skal overleveres fra entreprenør 15. november, og i følge Olsen og Rasmussen er dette i henhold til avtalt tidsplan, og prosjektet gjennomføres også innenfor de avsatte økonomiske rammer. 
- Vi skal ha en offisiell markering og åpning 1. desember. Da vil vi blant annet invitere elever fra Nygård skole, sier fylkeskommunens byggeleder Stine Rasmussen. 
Anleggsleder Petter Olsen legger til at elevene ved skolen skal ha stor ros for måten de har taklet anleggsarbeidet på. 
Bildet under: Prosjekttegning som viser trafikksikkerhetstiltakene som gjennomføres i denne omgang. (Illustrasjon fra Agder fylkeskommune).
Gang- og sykkelveiens krysningspunkt med Nygårdsheia er flyttet mot øst for å øke avstanden ut til Hølleveien. (Foto: Jon Aamodt)
Anleggsleder Petter Olsen og byggeleder Stine Rasmussen konstaterer at trafikksikkerhetsprosjektet på Hølleveien er ferdig til avtalt tid og holder seg innfor de økonomiske rammer som er tildelt. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS