Gangakse fra Haugenparken til festplassen på Fagermoen.

Ønsker pub og kafe

Publisert

Tidligere Songdalen kommune vedtok i 2019 en områdereguleringsplan for Nodeland sentrum. I nåværende kommuneplan er Nodeland definert som er bydelssenter og skal utvikles med tilbud innen detaljhandel, tjenester innen helse, skole, idrett, fritid og kultur. Det skal også legges til rette med byrom og møteplasser, kollektivtilbud og trygge forbindelser for fotgjengere og syklister.

Saken ble først omtalt i Fædrelandsvennen.

Planen har vist seg å være utfordrende å realisere med blant annet krav om felles detaljregulering av områder. Det er nå gjennomført en mulighetsstudie som ser på hvilke grep som kan styrke et fremtidig sentrum på Nodeland.

Orientering

Politikerne i Areal- og miljøutvalget i Kristiansand kommune fikk i sitt møte 14. mars en orientering om status i arbeidet og veien videre.

Det har vært gjennomført dialogmøter med berørte grunneiere, digital spørreundersøkelse, barn og unge har medvirket og konsulent har vært engasjert for utarbeidelse av ny skisseplan for sentrumsområdet.

Gangforbindelse

Som tidligere er det lagt vekt på en gangforbindelse fra området Haugenparken til Sygna og festplassen på Fagermoen, men denne fremstår nå i en slankere versjon som gir mer rom for uteplass til eiendommene langs gangveien. Bredden som i tidligere planer var opp til 15 meter er nå redusert til 3,5 meter.

Et viktig moment i nytt forslag er muligheten for å utvikle eiendommer etappevis og uten at mange berørte eiendommer må utvikles samtidig. Høyder og bygningsvolum er endret og tilpasses eksisterende bygninger. I planen inngår tomt til en mulig fremtidig barnehage i sentrum, og det legges opp til parkering under bakken med mulighet for gjennomgående passasje med inn- og utkjøring fra nord og syd.

Det har vært et ønske fra beboere å etablere sosiale møtepunkter i form av kafe eller pub, og i planen legges det til rette for et hyggelig torg med plass til servering, kafe eller lignende.

Administrasjonen i kommunen skal nå kvalitetssikre planen og det tas sikte på å kunne legge denne ut til offentlig ettersyn i løpet av sommeren 2024.

Powered by Labrador CMS