Søgne-firma tilrettelegger for rundt 450 nye boliger

Publisert Sist oppdatert

 Litt ute i 2019 bor det 11.523 mennesker i Søgne. I gjennomsnitt bor det 2,35 personer i hver husstand. Tall fra SSB antyder at det i 2040 vil bo 13.559 mennesker i det som i dag er Søgne kommune. Dette vil i så fall bety en gjennomsnittlig vekst på rundt 100 innbyggere hver år. Med 2,35 personer i hver husstand vil det da være behov for litt over 40 nye boliger hvert år. 

Med det tilbudet som i dag finnes i boligmarkedet i Søgne, med et stort utvalg attraktive tomter for ene- og flermannsboliger og flere nye leilighetsbygg ferdige eller under oppføring, kan det ligge an til en betydelig større vekst enn de offisielle prognosene tilsier. En ny firefelts motorvei gjennom bygda, noe som gir en vesentlig kortere reisetid, og et nytt stort moderne skolesenter som skal bygges på Tangvall, vil trolig også virke positivt for unge som skal etablere seg og på de litt mer voksne som bytter bolig grunnet endrede behov.  Sammenslåingen av kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand til en ny felles kommune, kan også gi ringvirkninger for bosettingsmønsteret i de tidligere kommunene. 
Flere nye reguleringsplaner godkjent
Høsten 2019 har kommunestyret i Søgne vedtatt tre nye reguleringsplaner i Kjellandsheia. I tillegg er områdereguleringsplanen for Øygardsheia endelig godkjent etter at det er foretatt justeringer og oppdateringer som en følge av høringsrunden som planen har vært gjennom. Inkludert tidligere godkjent detaljreguleringsplan for området Norddalsheia, foreligger nå godkjente planer for rundt 470 nye boliger pluss et par hundre sekundærleiligheter i Kjellandsheia. 
Ny veiløsning og nytt kryss
Samtidig som den seneste områdeplanen for Kjellandsheia nord ble utarbeidet, har planleggerne lagt til rette for en helt ny veiløsning som knytter Kjellandsheia til det som i dag er E39, men som om ikke lenge vil bli nedgradert til en lokalvei. Det legges også til rette for en mer direkte forbindelse fra Vedderheia ut mot samme hovedvei, og med denne veiløsningen er det meningen å rydde opp i hele det trafikale bildet mellom Repstadveien, Lohneveien, Leireveien og de nye boligområdene som koples inn på nevnte veier. 
I overkant av 250 av de planlagte boligene er i områdene Norddalsheia, Oftenesheia og Kjellandsheia vest, som alle er tilrettelagt og opparbeidet i regi av Repstad Eiendom. Det er samme selskap som nå har fått godkjent reguleringsplan for inntil 154 nye boliger pluss sekundærleiligheter i Øygadsheia og som fra før har under utbygging området Kileneset på Langenes med rundt 40 nye boliger. Søgne-firmaet har etter dette tomter til rundt 450 boliger i sin portefølje.
Norddalsheia var første byggetrinn i Kjellandsheia. Etter at reguleringsplanen for området var endelig godkjent mot slutten av 2016, startet salget av tomtene i det ferdig planerte området i juni 2017. Mot lutten av 2019 er over 50 av tomtene solgt. Salget av tomter i Oftenesheia og Kjellandsheia vest vil trolig komme i gang tidlig i 2020. På Kileneset har salget av tomter allerede startet opp, mens Øygardsheia nettopp er ferdigregulert.
- Attraktive områder
- Vi er veldig tilfreds med det første trinnet i Kjellandsheia, både utforming og mottakelse i markedet, og er positivt overrasket over den etterspørselen som har vært etter at tomtesalget startet opp, sa daglig leder i Repstad Eiendom, Ole J. Bueklev til N247 høsten 2019. Han la til at med de to feltene som selskapet hadde under planlegging, klargjøres for mellom 170 og 200 nye boliger i Kjellandsheia syd og vest.
I overordnede planer for hele det store området Kjellandsheia, Lundeheia og Ausviga, legges det til grunn at en balansert utvikling av Kristiansandsregionen tilsier at Søgne bør ta høyde for å vokse med 5000 innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver til å kunne vokse med omtrent 1.500 boenheter i området Kjellandsheia, Leireheia, Ausviga og Oftenes.
En vesentlig del av den store utbyggingen rundt Kjellandsheia, har vært å endre områdets tilkopling til eksisterende veinett. Tidligere planer har vært laget under forutsetning av at dagens E39 er hovedforbindelsen øst-vest gjennom Søgne. Med en ny firefelts motorvei under bygging, endres disse forutsetningen vesentlig. Dette har gjort det mulig å nedskalere  tilkoplingen av nye og eksisterende  områdeveier til hovedveinettet. 
Forlenger kollektivaksen
For å nå nullutslippsmål er vi avhengig av at flere reiser kollektivt. Derfor er det så viktig å legge til rette for løsninger som kobler de nye områdene opp mot kollektivaksen.
Planen som nå er godkjent gir mulighet for, og inviterer til, å forlenge kollektivaksen frem til Kjelland slik at hele Lunde og Kjellandsområdet kan nås. Kollektivknutepunktet på Kjelland er tenkt å romme fasiliteter  for bussjåførene og for passasjerer som ønsker å ta bussen til Kristiansand eller Mandal.
	
		
	Her vil det rolig bygges venterom og toaletter både publikum og sjåfører. Fremtiden vil mest sannsynlig by på nye delingstjenester for el-sykler, el-sparkesykler og andre nye fremkomstmidler ved slike knutepunkter. Det må derfor tilrettelegges for bruk slik at de reisende som velger å benytte kollektivtransport, kan la bilen stå igjen hjemme.
	
		
	Artikkelen fortsetter under bildet.
	
	I tillegg er det forventninger knyttet til førerløse busser som vil kunne dekke interntransport i Kjellandsheia og Leireheia. (Bildet er fra august 2017 da «Easymile» ble vist frem på Tangvall. Foto: Jon Aamodt.)
Planen som nå er godkjent gir mulighet for, og inviterer til, å forlenge kollektivaksen frem til Kjelland slik at hele Lunde og Kjellandsområdet kan nås. Kollektivknutepunktet på Kjelland er tenkt å romme fasiliteter  for bussjåførene og for passasjerer som ønsker å ta bussen til Kristiansand eller Mandal. Her vil det rolig bygges venterom og toaletter både publikum og sjåfører. Fremtiden vil mest sannsynlig by på nye delingstjenester for el-sykler, el-sparkesykler og andre nye fremkomstmidler ved slike knutepunkter. Det må derfor tilrettelegges for bruk slik at de reisende som velger å benytte kollektivtransport, kan la bilen stå igjen hjemme. Artikkelen fortsetter under bildet. I tillegg er det forventninger knyttet til førerløse busser som vil kunne dekke interntransport i Kjellandsheia og Leireheia. (Bildet er fra august 2017 da «Easymile» ble vist frem på Tangvall. Foto: Jon Aamodt.)
Har fokus på det totale opplevelsesbildet
Tidlig i 2019 signaliserte AKT utfordringer med kollektivtrafikken til de nye områdene rundt Kjellandsheia.
- Det ga et dårlig signal til et område hvor det bygges boliger i flere felt, sa Bueklev den gang.
I de nye boligene som er bygget eller er under oppføring i Nordalsheia, er det første- eller andregangsetablere, og mange har barn. Derfor kontaktet Bueklev daværende  kommunalsjef Torkjell Tofte i Søgne kommune, og sammen la utbygger og kommune frem et tilbud til AKT om å bygge en rundkjøring i enden av veien inn til Nordalsheia slik at bussen kunne snu forsvarlig der inne. Utbygger sørget for at rundkjøringen kom på plass, og i oktober sier AKTs administrerende direktør Siv Wiken til N247 at rundkjøringen er tatt i bruk og har ført til et bedre busstilbud i området. 
Søgnes nye perle 
Utbyggerne av Ausviga, Kjellandsheia, Nordalsheia samt Leireheia har forskuttert et rekkefølgekrav fra Søgne kommune. I avtalen måtte utbyggingen av et friområde igangsettes i det øyeblikket 50 nye boliger var reist, men i følge Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom valgte man å starte arbeidet på et langt tidligere tidspunkt fordi dette området var så viktig for nyetablerte og andre. Dermed ble arbeidet igangsatt på et tidligere tidspunkt enn rekkefølgekravet hadde som krav.
Artikkelen fortsetter under bildet.
- Det er lagt ned betydelige midler i Oftenes friområde og selv mener vi at dette er blitt et fantastisk sted for hygge og rekreasjon. Området på 30 mål har fått en helt ny sandstrand, veien inn og ut av området er bred og rullestolvennlig, sandvolleyballbane i strandkanten er snart klar og toalettfasiliteter er på plass. I tillegg bygges en stor badebrygge og en annen til av- og påstigning dersom brukerne kommer sjøveien, sa Bueklev til N247 da området ble presentert for beboerne i de nye områdene. (Foto: Nicolai Prebensen).
I tillegg til friområdet ved sjøen, blir det opparbeidet turstier og lagt til rette for aktivt friluftsliv i tilknytting til de nye boligområdene. Ett av tiltakene utbygger har gjennomført er utsetting av ørret i Kjellandsvannet.  Rundt Kjellandsvannet etableres turvei, og det legges til rette for aktiviteter av ulike slag for beboere og andre friluftsinteresserte. 
Bildet under: Turstier og arrangementer er en del av den store utbyggingen i Kjellandsheia. (Foto: Nicolai Prebensen.)
Småbåthavn, friområde, boliger, turterreng og ny adkomstvei er noen av ingrediensene i den store boligutbyggingen i Kjellandsheia. Det planerte området er Norddalsheia før boligbyggingen tok til. (Foto: Anders Martinsen)
Powered by Labrador CMS