«Oppløsningsmotstandernes elendighetsbeskrivelse»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag blir stadig lagt til grunn for hvor dårlig det vil gå med Søgne og Songdalen i fremtiden – ved en oppløsning av storkommunen.

Vi må derfor minne om hva statsforvalter sier:

«For perioden etter 2026 finnes det ikke tallgrunnlag, og usikkerheten vil være så stor at tallfestede beregninger ikke vil ha noen informasjonsverdi».

Etter 2026 har altså statsforvalter «Ingen tallfestede beregninger med informasjonsverdi».

Derimot sier statsforvalter:

«Beregningene for 2022 – 2026 gir grunnlag for konklusjonen om at både en ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner, på ubestemt tid framover».

Som om ikke det var nok, konkluderer kunnskapsgrunnlaget med følgende:

«Vi har tidligere i kunnskapsgrunnlaget konkludert med at Søgne og Songdalen ikke var spesielt små i folketall sammenlignet med størrelsen på andre kommuner i Agder og landet for øvrig, og at begge var veldrevne med god økonomisk kontroll. Det er ikke framkommet noen helt vesentlige nye forhold gjennom beregningene i kapittel 7 som gir store endringer i dette bildet. Det ligger i dette at det løpende kommuneøkonomiske opplegget som vedtas av Regjering og Storting vil gi samme mulighet for en ny Søgne og en ny Songdalen som for andre kommuner på samme størrelse. Kommunene bestemmer selv i hvilket omfang de vil bruke eiendomsskatt for å bedre sitt økonomiske handlingsrom.

Statsforvalternes vurdering er derfor at i en situasjon etter at en deling er gjennomført og engangskostnadene ved denne betalt, og omstillingsperioden overstått, så vil en ny Søgne og en ny Songdalen kommune ha «økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner», for å bruke mandatets formulering.

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake ønsker heller ikke vår gamle kommune tilbake slik det også påstås. Vi skal derimot bygge en helt ny kommune basert på følgende:

Søgne – vår kommune – en fremtid med vekst og glede

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er opptatt av å bygge en livskraftig, fremtidsrettet og innovativ kommune.

I årene som kommer har vi en enestående mulighet til å rendyrke de tjenesteområdene som folk i Søgne kjenner best selv, og som vi har lang erfaring i å få til best mulig.

Alternativet – å forbli en bydel i Kristiansand – er lite oppløftende.

Som egen kommune, med selvråderett over våre behov, tjenester og økonomi, vil vi selv sitte i førersetet.

Til arbeidet med å bygge en ny kommune, har vi med oss en moderne verktøykasse, med alt nødvendig utstyr.

Vi har kunnskap, kjennskap, forutsigbarhet og trygghet.

Og vi har den største ressursen av alle: Innbyggerne i bygda.

En nybygd kommune vil komme til å gi oss store samfunnsmessige gevinster, budsjettmessig og tjenestemessig.

Den digitale revolusjonen som vi er godt i gang med, kan bygges opp helt fra bunnen, og tilpasses våre lokale forhold og behov.

Tjeneste- og servicelinjene frem til bruker vil være korte.

Byråkrati tilpasset kommunens størrelse og behov.

Geografiske avstander blir små, og tjenester og service vil være der folk bor.

Bygninger og lokasjoner er allerede på plass.

Identiteten, stoltheten og tilhørigheten vil styrkes.

Vi kan rett og slett være med på å gjenoppbygge Norges beste kommune helt fra bunnen av!

Tenk hvilken mulighet!

Vidar Ertzeid - Vi som vil ha Søgne Kommune tilbake

Powered by Labrador CMS