«Honnør og replikk til Odd Nordmo»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Odd Nordmo hevder i sitt innlegg at «Morten Mosbergs innlegg har usannheter, unøyaktigheter og faktiske feil». Han kan ikke ha lest innlegget veldig nøye. Ingenting er usant og der er heller ingen faktiske feil.

I ettertid ser jeg at leserne av mitt opprinnelige innlegg kan sitte igjen med en forståelse av at arealplanen i Nye Kristiansand omtales som om den er vedtatt. Jeg tar selvkritikk på det. Men at Nordmo, som har dette som sitt politiske fagfelt, skal ha misforstått er underlig.

Nordmo skriver videre i sitt innlegg at «Kristiansands arealpolitikk demper ikke, men styrker utviklingen av Søgne». Som dokumentasjon for denne påstanden vises det til en nylig avstemning i formannskapet knyttet til kommuneplanens arealdel. Dette er altså en sak som er under behandling og som derfor ikke er endelig avgjort. Den vedtatte arealstrategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og er vedtatt av Bystyret i Nye Kristiansand i forrige valgperiode.

 Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan og legges til grunn for videre kommunal planlegging. Arealstrategien, som er en del av denne planen, vil virke sentraliserende og er blitt brukt som grunnlag for en negativ innstilling i mange saker i Søgne allerede. Boligbygging skal i henhold til planen fortrinnsvis skje innenfor definerte senterområder og da i form av fortetting og transformasjon. I Søgne er disse sentrene definert som Tangvall, Langenes og Lunde.

Med denne strategien har en fjernet seg fra Søgnes tidligere strategi om at feltutbygginger skal foregå i Leire-/Kjellandsheia og langs kollektivaksene Tangvall – Høllen – Åros – Langenes og Tangvall – Kjellandsheia. En stor andel av Søgnes befolkning bor i boligfelt som det med utgangspunkt i Kristiansand kommunens arealstrategi må anses vanskelig å kunne ha blitt realisert i dag. Dette gjelder ikke bare pågående utbyggingsfelt som Leire-/kjellandsheia, men også utbygde boligfelt som Vedderheia, Eikeheia, Hølleheia, Nygårdsheia, Årosskogen og Stokkelandsskogen. En videreutvikling av eksisterende og nye boligfelt i Søgne vil være sentralt for å opprettholde utviklingen og veksten i Søgne.

Det er likevel positivt dersom det nye Bystyret nå kommer Søgne i møte i forhold til administrasjonens opprinnelige forslag. Den vedtatte arealstrategien har til nå ikke virket å ha dette fokuset. Odd Nordmo skal ha honnør for sitt arbeid for å dempe de negative endringene arealplanen vil få for Søgne. Men hverken han eller hans parti Høyre vil komme unna sakens kjerne: Som bydel i storkommunen vil Søgnes vekst og utvikling dempes i forhold til som egen kommune. Som en naturlov vil alle kommuner, inklusive Nye Kristiansand, ha fokus mot eget sentrum. For å spare penger, for å møte statlige forordninger og krav og for å oppnå styrke og attraktivitet. I dette perspektivet vil Søgne som bydel, sett i forhold til de satsinger og målsettinger som ble vedtatt i Søgnes siste arealplan i 2019, bli en salderingspost. Søgne har i flere tiår hatt en sterk og betydelig høyere vekst enn Kristiansand. Det eksisterer en mismatch mellom Nye Kristiansands retorikk og politikk på dette området.

Jeg kunne ha avsluttet med å hevde at Nordmos innlegg, som hevder at Kristiansands arealpolitikk styrker utviklingen i Søgne, er usant. Men det skal jeg holde meg for god til.

Morten Mosberg, Styremedlem i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

Les også: 

Powered by Labrador CMS