Trafostasjonen på Leire.

Konsesjon på første del av ny kystlinje

Publisert

– Økt elektrifisering øker utfordringene for strømnettet på Agder. Nå har Glitre Nett fått konsesjon fra NVE på første del av kystlinja fra Kulia i Songdalen til Leire i Søgne. Ny kystlinje går fra Kristiansand til Kvinesdal, og er cirka 80 km lang, skriver nettselskapet i en pressemelding tirsdag.

– Den nye kystlinja vil erstatte et vel 50 år gammelt strømnett, og tilrettelegger for økt elektrifisering av samfunnet. Den nye ledningen bygges med kapasitet til å drives på et høyere spenningsnivå enn hva dagens ledning gjør. Dette skyldes at vi forventer økt behov for kraft fremover, blant annet ved Mjåvann industriområde, som er lokalisert mellom Kulia og Leire transformatorstasjoner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder regionalnett prosjekt i Glitre Nett.

Legger til rette for ny industri

− Hovedprinsippet for oppgradering av kystlinja fra Kristiansand til Kvinesdal er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. Samtidig kan det være andre hensyn som gjør at det noen steder er bedre med nye traseer. I planleggingen av den første delen av kystlinja har Glitre Nett hatt god dialog med Kristiansand kommune om kraftbehov i nye næringsområder. Vi søkte derfor om tillatelse for å bygge i ny trasé, via Mjåvann industriområde. På denne måten kan vi legge til rette for ny næring i dette området, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Miljø og samfunn

Som en del av arbeidet med konsesjonssøknaden, har Glitre Nett utarbeidet en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen har vært ute på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden, som ble sendt NVE i mai 2022. NVE mener at traséen det er søkt om, der kraftledningen går mest mulig parallelt med eksisterende ledninger, veier og andre tekniske inngrep bidrar til at de negative virkningene for areal og miljø blir minst mulig. På store deler av strekningen vil ledningen ligge i områder uten tett bebyggelse og i god avstand til bolighus.

Fremtidsrettet løsning

– Løsningene og traseene som det er gitt konsesjon til vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet, og vil være et viktig bidrag til å løse de utfordringene som økt elektrifisering av samfunnet har på dagens strømnett. En ny ledning mellom Kulia og Leire transformatorstasjoner, som en del av ny kystlinje, vil samtidig redusere risikoen for feil og utetid, avslutter Anne Tove Sløgedal Løvland.

Powered by Labrador CMS