Innsigelser mot nye næringsarealer, trolig ikke ny arealplan i inneværende valgperiode

Publisert

Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune har som høringsinstans behandlet forslaget til ny arealplan for Kristiansand kommune. I sitt vedtak sier utvalget innledningsvis at de er positive til at kommuneplans arealdel for 2023 – 2034 legger til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kommunen. 
Videre vedtok utvalget en uttalelse der det heter at Fylkesutvalget er positive til at kommunen avsetter tilstrekkelige næringsarealer for å ivareta utvidelse for eksisterende bedrifter, nye etableringer og mulig kraftforedlende industri. 
Reiser likevel innsigelser
Det kan derfor virke paradoksalt at fylkesutvalget i neste vedtakspunkt reiser innsigelse mot utvidelser og nye næringsarealer som er foreslått i arealplanen. 
Innsigelsen gjelder følgende lokasjoner:
 • Nytt område på Lohnelier, cirka 550 daa.
 • Nytt område sør for dagens E39 på Lohnelier, cirka 40 daa.
 • Nytt område på Bringeheia/Toftelandslier, cirka 1.000 daa.
 • Nytt område på Borgeheia, cirka 4.100 daa.
 • Nytt område i Sørlandsparken øst, cirka 180 daa.
Fylkesutvalget begrunner innsigelsen med hensyn til uberørt natur, økt klimagassutslipp, regionale mål om samordnet areal og transport planlegging (ATP), og at kommunen har tilstrekkelig reserveareal til næringsutvikling. 
En innsigelser fra fylkeskommunen innebærer at kommunen ikke kan fatte vedtak i strid med denne. Det normale vil da være at det gjennomføres en mekling mellom partene for å se om det er mulig å komme frem til løsninger som fører til at innsigelsen kan trekkes. I motsatt fall vil staten, i første omgang ved statsforvalteren fatte vedtak i punktene om er omstridt. 
Sterke anbefalinger
I tillegg til innsigelsen har fylkeskommunen gitt sterke anbefalinger om at følgende områder bør være til landbruk, natur og fritid (LNF) og ikke videreføres som utbyggingsområder.
 • Kjellandsheia nord, cirka 220 daa.
 • Nodeland syd, cirka 250 daa.
 • Nodelandsheia øst, cirka 340 daa.
 • Vatneli, Kilen, cirka 190 daa.
 • Spredt bebyggelse Finsland, cirka 480 daa.
 • Sandvikheia i Vågsbygd B1 t/m B4 cirka 135 daa. 
Begrunnelse for anbefalingen er hensyn til uberørt natur, klimagassutslipp, økt transportbehov og tilstrekkelig arealreserver til bolig.
Avgjøres neppe i denne valgperioden
Formannskapet i Kristiansand ble orientert om innsigelsene fra fylkeskommunen og flere tilsvarende innsigelser fra statsforvalteren og andre offentlige etater i sitt møte 15. mars. 

Administrasjonen vil nå samle alle innspill i en oversikt og samtidig starte dialogen med statsforvalteren om videre arbeid med innsigelser og mekling. 

I formannskapets møte onsdag kom det frem at det er lite sannsynlig at det kan bli vedtatt en ny arealplan før et nytt bystyre er valgt. 
Sist oppdatert 15.03.2023 klokken 17:52 av Nicolai Prebensen
Lohnelier industriområde ligger like ved den nye motorveikrysset vest i Søgne. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Powered by Labrador CMS