Kostbart rekkefølgekrav på Langenesveien

Publisert

I 2015 varslet Statens vegvesen oppstart av planarbeid med mål om å bygge ny bru over Søgneelva ved Sebbetåa - Stokkeland bru. Det er utarbeidet fire alternativer fra kun bro over elva til full utbygging med ny fylkesvei i ny trasé fra starten av Langenesveien frem til Langenes skole. Dette alternativet innebærer også gang- og sykkelvei langs hele strekningen.
150 millioner kroner
Kostnadene for de fire alternativene er beregnet fra rundt 40 millioner kroner for alternativ en til 150 millioner kroner for alternativ fire.
I forbindelse med grunnundersøkelsene er det funnet store mengder kvikkleire i området ved elva, og Statens vegvesen har valgt å utvide planområdet fra alternativ en til alternativ to som sikrer en ny bro med påkobling på dagens fv 456 - Langenesveien.
I vest-Agder fylkeskommunes vedtak i 2015 heter det at det foreløpig er satt av 30 millioner kroner til prosjektet.
- Ingen fullgod løsning
"Forprosjektet viser at denne summen vil være for liten. Med tanke på det totale investeringsbehovet på fylkesveinettet er det vanskelig å anbefale alternativ fire på om lag 150 millioner kroner til et enkelttiltak i området. Samtidig gir ikke det billigste alternativet til 40 millioner kroner en fullgod løsning på de eksisterende utfordringene i området".
Artikkelen fortsetter under bildet.
Søgne kommune vil bygge ny fv 456 Langenesvei utenom blant annet Langeneskleiva som er trang og lite trafikksikker. (Foto: Nicolai Prebensen).
Repstad Eiendom planlegger et boligfelt i området, Øygardsheia Nord med rundt 150 nye boliger. Det er varslet en del rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen, blant annet opparbeidelse av sandlekeplasser, omlegging av turvei/traktorvei, diverse parkeringsplasser samt opparbeidelse av gang- og sykkelvei ned fra boligområdet.

Nytt rekkefølgekrav
Torsdag i forrige uke mottok utbygger varsel om et nytt rekkefølgekrav hvor administrasjonen i Søgne kommune ber om at det tas inn rekkefølgekrav om oppgradering/opparbeidelse av planlagt ny fylkesvei 456 fra Søgneelva til Langenes skole.
- Det er svært få nye store byggeplaner i dette området med unntak av vårt. Realiseres dette kravet blir det ikke noe boligfelt. Det vil gi et påslag på tomtene på langt over 600 000 kroner per tomt, da sier det seg selv at planene skrinlegges, sier Ole Johan Bueklev (bildet) i Repstad Eiendom til N247 torsdag.
Han stiller også spørsmål ved lovligheten av et slikt krav på en vei fylket, og ikke kommunen forvalter. En vei Statens vegvesen og fylkeskommunen ikke prioriterer å bygge, med unntak av ny bro over Søgneelva. Han legger til grunn at fylkeskommunen må ha foretatt en kost-nytte-vurdering før avgjørelsen ble fattet.
Anbefaler ikke en slik løsning
Fylkeskommunen skriver i en vurdering av tiltaket at kommunen har signalisert et ønske om å la en fremtidig utbygging på Stokkeland finansiere det utvidede prosjektet.
"De foreløpige kostnadsestimatene viser at utbygger i så fall måtte finansiere tiltak for 80-90 millioner kroner for å kunne realisere dette prosjektet, noe som gir en svært høy sum å fordele på den enkelte utbyggingsenhet, da det foreløpig er planer om rundt 150 nye boliger i området. Ut fra disse økonomiske forutsetningene kan fylkesrådmannen ikke anbefale en slik løsning".
- Spørsmål om realisme - Jeg må sette meg mer inn i denne saken, men generelt sagt kan kommunen kreve rekkefølgekrav i dette tilfellet selv om det ikke er kommunens vei. Men spørsmålet her er om det er realisme i et slikt krav når fylkeskommunen sier at de ikke vil prioritere denne veien. Hvis prosjektet ikke lar seg realisere, kan de ikke kreve inn penger bare for pengenes skyld, sier Jan Willy Føreland. Artikkelen fortsetter under bildet. - Er ikke fullfinansiering av veiprosjektet planlagt, kan kommunen heller ikke kreve at veien skal finansieres gjennom en utbygger, sier Jan Willy Føreland i WSP. Spesialist Føreland er prosjektleder og utfører prosjektutvikling i selskapet WSP i Kristiansand. Selskapet driver med prosjektutvikling og prosjektledelse innenfor feltene vei, bygg og eiendom med mer. Han sier også veistrekket det her er snakk om er svært dårlig, og mange flere enn denne utbyggeren må i tilfelle være med på å dele på gevinsten av en ny vei. - Nå skjønner jeg det slik at det er ingen andre nye større tiltak planlagt i området og da faller det på sin egen urimelighet at en utbygger skal bære dette alene. Er ikke fullfinansiering av veiprosjektet planlagt, kan kommunen heller ikke kreve at veien skal finansieres gjennom en utbygger, sier Føreland. - Ikke vår mening - Selv om det i vårt varsel kanskje kan leses slik, har det aldri vært vår mening at utbygger av dette boligfeltet skal bygge ny vei helt alene. Søgne kommune ønsker at  denne veien skal utbedres. Den er smal og etter vår mening trafikkfarlig. Vi vil prøve å finne en løsning slik at de planene som det nå jobbes etter i fylkeskommunen og i Statens vegvesen utvides til å gjelde helt fra den nye broa og frem til Langenes skole, sier enhetsleder Glenn Oskar Austegard (bildet) i arealenheten i Søgne kommune.

OPS
Austegard sier til N247 at tidligere offentlige private (OPS) utbygginger i Søgne har gitt gode resultater og at kommunen håper på et slikt prosjekt.
- Selv om fylket har sagt nei til å bli med viser for eksempel gang- og sykkelveien på Langenes at saker lar seg løse. Der startet utbyggere i området med finansieringen av prosjektet og fylket sluttfinansierte prosjektet slik at det kunne fullføres. Det er jo et håp om at noe tilsvarende kan fremforhandles over noe tid, avslutter han.
Eksisterende bro over Søgneelva på Langenesveien er i så dårlig forfatning at den må fornyes. (Foto: Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS