Skolesenteret: Omfattende plan til politisk behandling

Publisert

Det er en plan av stor betydning Søgnes lokalpolitikere må ta stilling til når et nytt skolesenter hvor elevmassen økes fra dagens rundt 200 elever til et ferdig utbygget skolesenter med plass til 1.200 elever skal opp til politisk behandling, i første omgang i plan- og miljøutvalget.
Plan for plassering og utforming av skolen er nå laget med utgangspunkt i det rom- og funksjonsprogrammet som tidligere er utarbeidet for det nye skolesenteret på Tangvall. 
Av planen fremgår at det har vært en hovedtanke å bygge det nye skolesenteret tett integrert med Tangvall sentrum. For å oppnå dette skal skolen bygges med tyngdepunkt mot sørøst og en naturlig kopling til sentrum og kollektivterminalen. Skolen utearealer vil i all vesentlighet bli plassert mot sørvest. 
I planen er det spesifisert at «Utearealet skal inneholde skjermede sittegrupper, sandvolleybane, rulleområde, grønne vegetasjonsflater, trær, dyrkningsområder, skolehage, og urbant landbruk. Jord fra dyrka mark skal vurderes benyttet som del av det uteanlegget.»
Dimensjonering av skolene
Den nye ungdomsskolen er planlagt å kunne ta imot 540 elever ferdig utbygget. Dette vil gi et behov for rundt 77 årsverk totalt til undervisning og drift. 
Kulturskolen skal dimensjoneres for 250 elever og 9 ansatte. Den er planlagt ferdig i første byggetrinn som skal stå klart i 2022.
Den videregående skolen skal ha plass til 630 elver og vil ha behov for 121 årsverk til undervisning og drift. Denne er planlagt ferdig i 2024.
Arealmessig betyr nyetableringen en utvidelse fra dagens 5.000 kvadratmeter til et skolesenter på totalt 25.000 kvadratmeter. Hele planområdet er totalt på 125.800 kvadratmeter. Bygningene i anlegget kan bygges i inntil fem etasjer. I planen tas det hensyn til at det blir et stort anlegg, og at det derfor vil bli stilt krav til at lange fasader og store volumer må brytes opp.
Konkrete tegninger av de enkelte bygg foreligger ikke på dette tidspunkt. Det er en del av arbeidet som skal påbegynnes når kommunen og fylkeskommunen etter en utlyst konkurranse velger entreprenør for samarbeid om detaljutforming og bygging av skolesenteret. Valg av entreprenør skal etter planen foretas i januar 2019. 
Plan- og miljøutvalget i Søgne skal behandle planen 19. september. Rådmannen foreslår at utvalget legger planen ut til offentlig ettersyn og høring. 
Plassering av de enkelte anlegg på skoletomta sett fra nordøst. (Foto: Asplan Viak)
Powered by Labrador CMS