Helgøya, det er søkt dispensasjon for bruksendring av denne sjøboden til fritidsbolig.

Tre lokale saker «snudd» ved politisk behandling

Publisert Sist oppdatert

I sitt første møte etter sommerferien har By- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand «snudd» tre utbyggingssaker med adresser i Søgne. To av sakene ble etter kort behandling enstemmig vedtatt i utvalget med positivt resultat for søker. Den tredje av sakene ble vedtatt med seks mot fire stemmer.

Helgøya, dispensasjon for bruksendring av sjøbod til fritidsbolig

Plan- og bygningssjefen har i et tidligere vedtak gitt avslag på en søknad om bruksendring fra sjøbod til fritidsbolig. Sjøboden ligger i et fredet kulturmiljø på Helgøya, og bygget er fredet etter forskrift. Søker har klaget på vedtaket, og saken er derfor fremmet for politisk behandling.

Eiendommen innringet.

I møtet onsdag fremmet FrP forslag om å omgjøre administrasjonens vedtak og viste blant annet til at sakens særegenhet tilsier at denne ikke vi skape presedens for andre saker.

Høyres Odd Nordmo pekte på at søker har valgt en spennende og uvanlig tilnærming ved tidlig kontakt med vernemyndigheter med tanke på områdets spesielle karakter.

– Ting som ikke blir brukt har lettere for å forfalle. Selv om det også er i søkers interesse har det her vært dialog med vernemyndigheter, og søker kan vente seg tidkrevende og kostbare krav. Resultatet er at vi får igjen noe som har en bruksverdi, uttalte Nordmo.

Han fremmet også et tilleggsforslag som skal sikre allmenhetens mulighet til ferdsel over eiendommen.

FrPs forslag ble vedtatt med seks mot fire stemmer, mens Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Hølleveien

En boligeier i Hølleveien har søkt om dispensasjon for å rive eksisterende låve/driftsbygning på landbrukseiendom og erstatte denne med et boligtilbygg i to etasjer med utleiedel og areal til driftsdelen.

Nybygget sett fra Hølleveien mot Tangvall.

Plan- og bygningssjefen fraråde å gi dispensasjon, men med et tilleggskrav om at tiltakshaver må ta en eventuell kostnad av fjerning og remontering av støyskjerm dersom denne er i veien for realisering av reguleringsplan for Hølleveien, ble søknad enstemmig innvilget i utvalget.

Ålo Brygge

I april 2023 ga Plan- og bygningssjefen forhåndsvarsel om pålegg om retting, opphør av bruk og ileggelse av tvangsmulkt for forhold knyttet til ferieleiligheter på Ålo. Saken gjelder et tidligere butikkbygg og fiskemottak som i 2001 fikk godkjent bruksendring til ferieleiligheter.

Administrasjonen i kommunen har blant annet vurdert at det påhviler leilighetene utleieplikt i et område regulert til næringsformål, mens enhetene synes å være i bruk som fritidsbolig.

Ålo Brygge.

– Dette har vært en lang og komplisert sak, og jeg ser ikke klart hvem som har gjort feil av partene og føler meg ikke kompetent til å se hvem som har skylde. Jeg mener dette ikke er en sak som skal bli løst av jurister hos statsforvalteren, innledet Marte Ulltveit-Moe (MDG).

Hun fremmet deretter et forslag som med støtte fra salen ble til utvalgets forslag og som også ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket innebærer at utvalget endrer administrasjonens vedtak og gir tiltakshaver frist til 01.02.2024 til å søke om nødvendige endringer og gjennomføre tiltak.

Powered by Labrador CMS